Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.28.12.2016(zadnja promjena 02.04.2017)

Plaće, doprinosi, drugi dohodak od 1.1.2017. prema promjenama nove porezne reforme

Opis promjena od 1.1.2017. vezano za nove stope Poreza na dohodak, novi način obračuna mjesečnog osobnog odbitka, novi doprinosi kod drugog dohotka i dr.

  plaće, drugi dohodak id:0034
Novi obračun plaća je dostupan u podverziji 14.0.6 !

Nova minimalna plaća

Od 1. siječnja 2017. stupaju na snagu promjene donesene u okviru porezne reforme.

Zakon o Porezu na dohodak se primjenjuje odmah neposredno na isplatu plaće ili drugog dohotka bez obzira na koje se razdoblje isplata odnosi dok plaćanje doprinosa na plaću ovisi o mjesecu ZA koji se isplata odnosi.

To znači da će se plaća npr. za prosinac 2016. u siječnju isplaćivati prema novim poreznim stopama i starim doprinosima.

Prema Uredbi o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 115/16.) minimalna brutto plaća za 2017. godinu iznosi 3.276,00 kn (dosadašnja je bila 3.120,00 kn), to je najniža svota plaće koja se može ugovoriti za puno radno vrijeme.

Miminalnom plaćom se smatra brutto plaća za mjesec dana rada (uključuje doprinose za MIO, porez na dohodak i prirez i neto plaću).

Nove osnovice za plaćanje doprinosa iz i na plaću u 2017. godini

Prosječno ostvarena plaća u pravnih osoba u RH u razdoblju siječanj – kolovoz u 2016. (Upisuje se u šifrarniku Obračunskih razdoblja) 7.739,00
Najniža mjesečna osnovica (7.739,00 x 0,38) 2.940,82
Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje za  I. i II. stup (7.739,00 x 6) 46.434,00
Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje samo za  I. stup (7.739 ,00 x 6 x 12) 557.208,00

Stope doprinosa iz plaće i na plaću nisu promjenjene tj. u 2017. ostaju iste kao i do sada.

Obratite pažnju na promjenu koeficijenta za utvrđivanje minimalne osnovice doprinosa sa 0,35 na 0,38. To je potrebno promjeniti u ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)

Obračun poreza iz plaća prema novim propisima

Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od porezne osnovice koju čini svota svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, smanjena za izdatke (doprinosi iz plaće MIO I i II stup, iznos mjesečnog osobnog odbitka).

Prema novim propisima promjenjen je način obračuna mjesečnog osobnog odbitka. Osnovni osobni odbitak umjesto dosadašnjih 2.600 kn iznosi 3.800,00 kn, ali se faktori uvećanja osobnog odbitka više ne primjenjuju na osnovni osobni odbitak nego je uvedena nova kategorija, Osnovica osobnog odbitka i na nju se primjenju faktori uvećanja, ona trenutno iznosi 2.500,00 kn.

Osnovica osobnog odbitka se unosi u Obračunskim razdobljima ispod Osnovnog osobnog odbitka

Iznosi koje je potrebno upisati u obračunsko razdoblje

Prosječna brutto plaća 7.739,00
Miminalna brutto plaća 3.276,00
Osnovni osobni odbitak 3.800,00
Osnovica osobnog odbitka 2.500,00
# Osnova za utvrđivanje osnovnog osobnog odbitka Koeficijent Mjesečni iznos
1 Uzdržavani članovi uže obitelji 0,7 1.750,00
2 Prvo uzdržavano dijete 0,7 1.750,00
3 Drugo uzdržavano dijete 1,0 2.500,00
4
Treće uzdržavano dijete 1,4 3.500,00
5 Četvrto uzdržavano dijete 1,9 4.750,00
6 Peto uzdržavano dijete 2,5 6.250,00
7 Šesto uzdržavano dijete 3,2 8.000,00
8 Sedmo uzdržavano dijete 4,0 10.000,00
9 Osmo uzdržavano dijete 4,9 12.250,00
10 Deveto uzdržavano dijete 5,9 14.750,00
11 Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava za 1,1 (1,1.....) više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
12 Invalidnost poreznog obveznika, svakoga uzdržavanog člana uže obitelji i svakoga uzdržavanog djeteta 0,4 1.000,00
13 Invalidnost na temelju posebnih propisa 1,5 3.750,00

Primjer
Osnovni osobni odbitak = 3.800 kn
Uzdržavani član 0,7 x 2500 = 1750 kn
Prvo dijete 0,7 x 2500 = 1750 kn
Drugo dijete 1 x 2500 = 2500 kn
Dakle ukupni Osobni odbitak je 3.800 + 1.750 + 1.750 + 2.500 = 9.800 kn

Potrebno je u kadrovskoj evidenciji promjeniti faktore za osobni odbitak, svi koji su imali faktor 1 sada trebaju imati faktor 0, ostali prema gornjoj tabeli.

Porezne stope i porezni razredi

Nakon smanjenja plaće za doprinose iz plaće i osobni odbitak obračunava se porez, tabelu poreza na dohodak treba ispuniti na sljedeći način

# Iznos > Iznos <= Stopa poreza Stopa na ukupni iznos
1 0,00 17.500,00 24% DA
2 17.500,00 10.000.000,00 36% NE

Porez na dohodak utvrđuje se na način da se Dohodak (bruto plaća - doprinosi iz MIO I i II) umanji za Osnovni osobni odbitak (3.800 kn) plus Osobni odbitak za uzdržavane članove i dr. (Osnovica osobnog odbitka 2.500 kn x zbrojeni koeficijenti).

Osnovni osobni odbitak i Osnovica osobnog odbitka se upisuju u šifrarniku Razdoblja, a faktor odbitaka kao i do sada u Kadrovskoj, ali prema novim koeficijentima.

Što se samog programa Ipos knjigovodstvo tiče potrebno je dakle promjeniti Stope poreza na dohodak, upisati ispravno nove podatke u sljedeće obračunsko razdoblje (osnovice doprinosa, minimalna plaća, osnovni osobni odbitak, osnovica osobnog odbitka i dr), u kadrovskoj je potrebno radnicima upisati nove faktore osobnog odbitka prema priloženoj tabeli.

Trenutno pravilnici u vezi navedenih promjena još nisu doneseni pa je pitanje kakvih će još iznenađenja biti.

Obzirom da se po novom sistemu Osnovni osobni odbitak uzima radniku bez obzira na koeficijent tj. koeficijent može biti i nula, ali to samo znači da radnik nema dodataka za uzdržavane članove i dr., postavlja se pitanje što u slučajevima kada radnik ne smije uopće imati osobni odbitak?

U takvim situacijama je potrebno takvom radniku isključiti obračun osobnog odbitka u obračunu na način da se u prozoru ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka) otvor novi red (popuniti ostale podatke) i u njemu isključiti opciju Da li se primjenjuje osobni odbitak kod obračuna. Svim radnicima toga tipa treba u kadrovskoj evidenciji upisati šifru te vrste primitka u polje Vrste primitka (dohotka) koji će se koristiti kod ovog radnika, kombinacije doprinosa


U bazi Pitanja i odgovora grupa Obračun dohodaka se nalaze objašnjenja i mnogih drugih specifičnih situacija.

U vezi navedenih izmjena potrebno je obratiti pažnju na sljedeće
Izmjena svih kategorija u obračunskim razdobljima se odnosi samo na to obračunsko razdbolje, međutim izmjena stopa poreza na dohodak, doprinosa, faktora osobnog odbitka u kadrovskoj i dr. se odnosi na sva razdoblja. Zato je bitno završiti sve stare obračune i napraviti sve ispise izvještaja, najbolje u PDF tako da se mogu dodatno printati po potrebi.

Ako trebate raditi neke izmjene ili nove obračune i sl. nakon ovih izmjena, tada je potrebno privremeno upisati stare podatke poreza na dohoak i dr.

Primjer obračuna plaće

Podaci za obračun su uzeti iz RRIF-a Siječanj 2017. str. 20, u primjeru smo uzeli dva radnika sa brutto plaćom 8.000,00 i 30.000 kn kako bismo vidjeli novi sistem obračuna poreza na dohodak, rezultati obračuna na platnim listićima su identični rezultatima obračuna iz RRIF-a

Platni listić1

Platni listić1a

Platni listić2

Drugi dohodak

Kod obračuna drugih dohodaka (članovi predstavničkih tijela, skupština, trgovački putnici, agenti, akviziteri, sportski suci, tumači, prevoditelji, nezaposleni sezonski radnici, umirovljenici, primici u naravi i dr.), zatim autorskih i umjetničkih naknada (umjetnički i kulturni radnici, novinari, sportaši, književne i likovne djelatnosti, tisak, televizija i dr.) za razliku od klasičnog obračuna plaća potrebno je samo dodatno korigirati doprinose iz i na dohodak, porez na dohodak i paušalne izdatke.

Kako u praksi ima puno različitih situacija i kombinacija svaki korisnik programa Ipos knjigovodstvo može za svoje potrebe prilagoditi program pojedinoj vrsti obračuna (excel za knjigovodstvo)

Razlika dohotka prema Ugovoru o djelu naspram Autorskih naknada je što naknade dodatno imaju i paušalni izdatak 30%, a umjetničke još i dodatnih 25%

Mjesta koja su bitna za određivanje parametara obračuna su:

  • Vrste primitaka
  • Popis doprinosa
  • Kombinacije pridruženih doprinosa vrstama rada
  • Kadrovska evidencija
  • Obračunska razdoblja

Ključno mjesto gdje se određuju sve vrste primitaka u modul Obračun dohodaka i drugih dohodaka je u šifrarniku ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)

Kod drugog dohotka je bitno odrediti Stopu poreza na dohodak 24% i dodatno kod autorskih honorara upisati Stopu priznatog izdatka za umanjenje osnovice doprinosa i poreza 30% tj. 55% kod nekih umjetičkih honorara. Analogno je i za sve ostale specifične situacije.

Od 1. siječnja 2017. promjenjene su stope doprinosa koji se obračunavaju iz i na plaću (istodobno su ti doprinosi uvedeni na neke dohotke gdje se do sada nisu obračunavali) kao i stopa poreza na dohodak.

U ObrDohotka > Šifrarnici > Doprinosi je potrebno dodati nove redove sa istim nazivima doprinosa, ali sa smanjenim stopama npr. za MIO I stup koji ima stopu 15% nova stopa je 7,5% i to unosimo kao novi red.
Program ne dozvoljava unos istih naziva pa novim redovima dodajte oznaku npr. drugi dohodak i sl.

Naziv doprinosa Stopa Tip doprinosa Veze doprinosa za JOPPD
Doprinos za MIO I stup (drugi dohodak) 7,5% Doprinosi iz plaće 1
Doprinos za MIO II stup (drugi dohodak) 2,5% Doprinosi iz plaće 2
Dopr. za osnov. zdravst. osig. (drugi dohodak) 7,5% Doprinosi na plaću 3

Doprinose je potrebno kao i do sada povezati sa vrstom primitaka i vrstama rada, detaljnije o tome u Pisanim uputama, u sadržaju otvorite Obračun plaća > Kombinacije doprinosa, pojašnjenje veza radnici, doprinosi, vrste rada

U gornjem prozoru su zajedno u podprozorima prikazani šifrarnici: vrste primitaka, radnici, vrste rada, doprinosi. Osim postojećih vrsta primitaka korisnik može otvoriti dodatne vrste primitaka

Kod drugog dohotka se u pravilu koristi fiksna stopa poreza na dohodak koja je do sada bila 25%, sada je ona smanjena na 24% ove vrijednosti se mijenjaju u prozoru ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)

U Kadrovskoj evidenciji je potrebno svakom primatelju dohotka pridružiti ispravne šifre za JOPPD obrazac i šifru Vrste primitka

I na kraju obratite pažnju u ObrDohotka > Obračun plaća > Obračunska razdoblja, kod drugih dohodaka minimalna osnovica za obračun doprinosa nije ista kao i kod obračuna plaća.

Sve isplate drugog dohotka ostvarene tijekom 2017. neće se pri isplati smatrati konačno oporezivim nego za će neke Porezna uprava obaviti godišnji obračun poreza na dohodak u posebnom postupku

Primjeri obračuna drugog dohotka

Podaci za obračun su uzeti iz RRIF-a Siječanj 2017. u primjeru smo uzeli dva primatelja drugog dohotka Ugovor o djelu str 31. i Autorski honorar str 44., rezultati obračuna na platnim listićima su identični rezultatima obračuna iz RRIF-a

Primjer: Ugovor o djelu.pdf

Primjer: Autorski honorar.pdf