Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.16.02.2017(zadnja promjena 16.02.2017)

Automatska promjena poreza u maloprodaji

Kada dođe do promjene stope poreza za određene artikle za tu promjenu radimo Zapisnik o promjeni cijena jer je u zalihi artikala u maloprodaji uključen i pdv.

  porezi, maloprodaja id:0037
p>Najprije napravite kopiju direktorija Ipos knjigovodstvo i zatim slijedite proceduru

Automatska promjena poreza

U slučaju kada se dogodi da moramo mijenjati stopu poreza većoj količini artikala u tu svrhu se možemo poslužiti automatskom rutinom.

 • evidentirajte u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tarifne skupine poreza na promet" novu tarifnu skupinu ako ne postoji
 • evidentirajte u "Maloprodaja > Šifrarnici > Artikli i usluge" novu stopu tj. tarifu pdv-a za artikle
 • u meniu Maloprodaja>Skladišni dokumenti>Skladišne primke unesite novu skladišnu primku kroz tipku Unos
 • dobavljača postavljamo vlastitu matičnu firmu, spremamo glavu i prelazimo na stavke
 • program nas automatski stavlja u mod za unos nove stavke i tu odabiremo tipku odustani da se vratimo u mod za pregled stavaka
 • zatim odabiremo tipku Auto porez i potvrđujemo akciju: program nas pita da li želimo Automatski upis stavaka za artikle kojima se tarifa ili stopa poreza na stanju razlikuju prema šifrrniku artikala, odaberemo Auto upis
 • dodatno pitanje da li će promjenom poreza biti promjenjena Prodajna cijena sa pdvom, a marža ostati ista ILI će biti promjenjena marža, a prodajna cijena sa pdvom ostati ista
 • program na kraju javlja koliko je stavaka upisao što vidimo i po rednom broju stavke
 • nakon izlaska iz dijela sa stavkama (tipka Izlaz) program radi automatski zapisnik o promjeni cijena
U ovoj automatskoj rutini program će:
 • za tekuće skladište otvoriti automatsku evidenciju zaliha i vrtiti sve artikle koji su tamo navedeni
 • prvo provjerava da li artikl postoji u šifrarniku artikala, ako ne preskače artikl
 • da li tarifna skupina poreza navedena u šifrarniku artiklala postoji i šifrarniku tarifnih skupina, ako ne preskače artikl
 • da li je šifra tarife u šifrarniku artikala ista kao u automatskoj evidenciji zaliha, ako je dalje provjerava da li je stopa poreza ista kao u šifrarniku tarifnih skupina, ako JE preskače artikl, ako ne artikl ide u obradu
 • nakon toga taj artikl se upisuje u primku sa količinom nula, postojećim elementima cijene i upisuje se novi podatak o porezu tj. tarifa i/ili stopa