Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.21.02.2017

Automatska promjena kontnog plana

Normalno je da tokom godina dolazi do dopuna kontnog plana i manjih izmjena, međutim kada se radi o velikim i temeljnim promjenama u kontnom planu koji je temelj svih knjiženja tada treba posegnuti za dodatnim alatima da bi se to provelo nakon što se program koristi više godina.

  kontni plan id:0038

Kontni plan je u programu Ipos knjigovodstvo na nivou programa (nivo N1) što znači da je zajednički za sve matične firme za koje vodite knjige i za sve poslovne godine u njima.

Zahtjev za promjenom kontnog plana možemo podijeliti u dva pristupa:

  1. Zahtijeva se promjena kontnog plana u tekućoj i svim povijesnim poslovnim godinama (i firmama)
  2. Zahtijeva se promjena kontnog plana samo u tekućoj poslovnoj godini (u svim firmama), ali da u povijesnim poslovnim godinama ostane stari nepromijenjeni kontni plan.

Promjena u svim godinama

Za prvi zahtjev u programu Ipos knjigovodstvo postoji alat kojim se to može napraviti, radi se o automatskoj zamjeni kontnog plana u svim dokumentima, svih firmi i svim poslovnim godinama u programu. Potrebno je slijediti određenu proceduru, a osnova je da se odrede parovi konta za zamjenu tj. koji stari konto se mijenja sa kojim novim kontom.

Rezultat takve procedure će biti da će u u svim knjiženjima biti samo novi kontni plan. U svrhu arhive uvijek možemo imati (ReadOnly) kopiju stare instalacije sa starim kontnim planom i starim kontima u knjiženjima.

Za detaljnu uputu otvorite u sadržaju helpa/uputa Glavna knjiga > Zamjena postojećih konta novima i provjera upisanih konta, link na web upute: https://www.ipos.hr/upute

Promjena samo u tekućoj godini

Drugi zahtjev da se kontni plan promjeni samo u tekućoj godini, a da u povijesnim godinama ostane stari je moguće samo djelomično ispuniti, osim toga takvo što bi automatski značilo da više ne možemo raditi izvještaje i grafikone koji uključuju više poslovnih godina.

Ono što se može napraviti je da se napravi kopija instalacije tj. direktorija Ipos knjigovodstvo (ReadOnly) za pristup povijesnim podacima poslovnih godina.

Na originalnoj instalaciji napravimo promjene u kontnom planu za tekuću godinu, a stare poslovne godine obrišemo. Alternativa je da u originalnoj instalaciji ne brišemo stare poslovne godine nego da provedemo proceduru iz točke 1. tj. da promjenimo konta u svim poslovnim godinama, a da stare poslovne godine sa starim kontnim planom zadržimo samo u kopiji instalacije za pregledavanje.

Koju god proceduru napravili bitno je da se prije bilo kakvih promjena napravi arhiva tj. kopija direktorija Ipos knjigovodstvo gdje se nalaze svi podaci!