Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.06.08.2017

Fiskalne datoteke kod fiskalizacije računa

Kod fiskaliziranja računa i uključene postavke za kreiranje XML arhivskih fiskalnih datoteka kod pojedinih korisnika to može biti prilično veliki broj datoteka jer se kreiraju 2 datoteke RacunZahtjev...XML i RacunOdgovor...XML za svaki račun. Pročitajte uputu što napraviti.

  fiskalizacija id:0045

Inicijalno fiskalne XML datoteke se spremaju u npr. D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\FiskalneDatoteke.

Neki korisnici niti nemaju uključenu opciju za arhivsko spremanje XML fiskalnih datoteka, ali oni koji imaju i koji imaju dvadesetak tisuća računa godišne (maloprodajni računi) to znači 40-ak tisuća datoteka za tu poslovnu godinu plus stare poslovne godine.

To znači da s vremenom taj broj datoteka može značajno narasti i povećavati i usporavati izradu arhive direktorija Ipos knjigovodstvo.
XML fiskalne datoteke imaju jedinu svrhu eventualne reklamacije sa Poreznom upravom jer u datoteci RacunOdgovor_0be21288-0c80-41a4-aff3-60ceb04be180.xml se nalazi ono što ste dobili nakon što ste fiskalizirali račun.

Savjet

Povremeno možete slobodno cijeli direktorij "...FiskalneDatoteke" premjestiti (move) u neki drugi direktorij na disku (npr. D:\IposArhiva\FiskalneDatoteke) gdje ih možete čuvati kao arhivu i tako osloboditi osnovni direktorij programa sa podacima koji se inače treba arhivirati barem jednom do nekoliko puta tjedno.
Kod prvog prebacivanja ćete prebaciti datoteke tekuće godine i sve povijesne godine koje imate te ćete tako značajno smanjiti količinu datoteka u osnovnom direktoriju.

Kod fiskalizacije prvog sljedećeg računa program Ipos knjigovodstvo će ponovo kreirati direktorij "...\FiskalneDatoteke" kada vidi da on ne postoji i unutar njega direktorij za tekuću poslovnu godinu u koju će stavljati XML datoteke.
Ovo prebacivanje možete napraviti koliko puta želite zavisno od količine fiskalnih datoteka.

Ako prebacujete cijeli direktorij FiskalneDatoteke, a ne pojedine XML datoteke onda za cjelinu trebate imati sve direktorije koje ste prebacili, alternativa je da imate samo jedan arhivski direktorij FiskalneDatoteke u kojeg ćete povremeno prebacivati pojedine datoteke iz tekuće godine.

Informacija

Od verzije 15.0 u postavkama, grupa Fiskalizacija, dodana je nova postavka za upis direktorija gdje će se spremati fiskalne datoteke kod fiskalizacije računa tj. RacunZahtjev... i RacunOdgovor....

Inicijalno je to osnovni direktorij programa npr. D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\FiskalneDatoteke. Ovdje obavezno preporučujemo upis nekog direktorija izvan direktorija samog programa kako vam potencijalno veliki broj fiskalnih datoteka ne bi povećavao veličinu arhive samog programa.

Možete staviti npr. "d:\Ipos" pa će direktorij gdje će program kreirati fiskalne datoteke biti d:\IposArhiva\FiskalneDatoteke. Kada taj direktorij mijenjate naknadno, tada prvo prebacite direktorij npr. "D:\Ipos\Ipos knjigovodstvo\FiskalneDatoteke" u "D:\IposArhiva\FiskalneDatoteke" onda promjenite postavku u programu i restartajte program.