Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.16.08.2017

Opis obračuna doprinosa kod pokretanja obračuna plaća

Obračun doprinosa iz i na plaće doprinosa kao i sam obračun plaća je prilično složen zbog raznih propisa koji ograničavaju ili povećavaju osnovice i u takvim okolnostima korisniku neki puta nije jasno odakle je program dobio osnovicu za obračunati doprinos. Ovdje navodimo postupak-algoritam što program radi i provjerava prilikom obračuna doprinosa kako bi bilo jasnije kako se došlo do pojedinih iznosa. Dodatno od ver 15 program će o svakoj korigiranoj osnovici za radnika i pojedini doprinos dati poruku u zabilješkama obračuna.

  plaće, doprinosi id:0047

Kod pokretanja obračuna plaća program prvo za pojedinog radnika obračunava sve vrste rada kako bi došao do potrebnih vrijednosti za osnovice doprinosa i to sljedećim redom.

Ia) Vrste rada sa tipom obračuna 55 i 56 tj. tipovi obračuna gdje korisnik upisuje iznos za isplatu.

Kod takvih vrsta rada program radi iteraciju mijenjajući bruto sve dok se ne dobije traženi iznos za isplatu.

I) Vrste rada sa tipovima obračuna 1, 2, 3, 4 tj. režija, učinak prosjek prošlih razdoblja

II) Vrste rada sa tipom obračuna 7 radnik na čekanju

III) Vrste rada sa tipom obračuna 6 prosjek tekućeg razdoblja

IV) Vrste rada sa tipom obračuna 9 prosjek iz tekućeg razdoblja, stimulacija u postotku

V) Vrste rada sa tipom obračuna 5 prosjek tekućeg razdoblja, 5% na godine

VI) Vrste rada sa tipom obračuna 6 prosjek tekućeg razdoblja, minuli rad

VI) Zbrajanje iznosa za bolovanje i dr.

Tipovi rada 2 bolovanje poduzeća, 3 bolovanje fond, 4 materijalni troškovi, 5 regres, 6 akontacije.

VII) Sumiranje podataka obračuna za radnika

Upisuje se bruto1, bruto 1 stvari, bolovanje poduzeća, bolovanje fond, materijalni troškovi, regres, dohodak, iznos izdatka, akontacije, podaci se evidentiraju u "ObrDohotka > Rezultati obračuna > Tabela obračunatih sumarnih rezultata djelatnika".

VIII) Pristupa se obračunu netto1 iznosa tj. obračunu doprinosa iz plaća i pri tome se u obzir uzimaju važeći propisi.

1) Ako radnik radi cijeli mjesec puno radno vrijeme

Svi doprinosi (iz i na plaću) se obračunavaju najmanje na NajnizuOsnovicu, najnizaOsnovica nije isto sto i najnizaPlaca (minimalnaPlaca) koja je regulirana zakonom o radu.

Najniža osnovica se dobije množenjem "Prosječne bruto plaće" iz prošle godine i koeficijenta npr. 7739,00 x 0,38 = 2940,00

Najviša osnovica je za dopr. iz plaće (tj. MIO) 7739,00 x 6 = 46.434,00, a za doprinose na plaću nema ograničenja.

Koeficijenti se nalaze u "ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)".

2) Ako radnik radi nepuno radno vrijeme, ali cijeli mjesec

Svi doprinosi (iz i na plaću) se obračunavaju prema broju ostvarenih sati npr. radnik radi 3 sata dnevno u mjesecu koji ima 23 radna dana tj. 184 sata (podatak upisan u obračunskom razdoblju). (najnizaOsnovica / 184) x (23 x 3) = korigirana najniža osnovica za obračun

Osnovica ne može biti niža od razmjernog dijela najniže mjesečne osnovice. Kako je stupio zakon o minimalnoj plaći ona je pak dodatni kriterij za određivanje miminalne osnovice (u programu se miminalna placa zove "Minimalna bruto plaća")

3) Ako radnik radi nepuno radno vrijeme, ali samo dio mjeseca

Svi doprinosi se obračunavaju NAJMANJE na najnizuOsnovicu umanjenu razmjerno radnom vremenu koje je radnik radio
npr. broj sati rada u mjesecu 182, radnik je radio 60 sati, (najnizaOsnovica / 182) x 60 = korigirana najniža osnovica za obracun

4) Ako je radnik zaposlen kod dva ili više poslodavaca, kod svakog u nepunom radnom vremenu

Komplicirani slučaj i traži ručne promjene korisnika u rezultatima obračuna nakon pokretanja obračuna

Algoritam obračuna

Program prvo provjerava da li je ukjučena postavka za obračuna doprinosa iz plaća, ako je ide dalje.

Pretražuju se svi doprinosi iz plaće i uzima pojedini doprinos.

Zatim se pretražuju sve obračunate vrste rada za radnika i provjerava se u "ObrDohotka > Izvještaji > Kombinacije pridruživanja vrsta rada i doprinosa" koje vrste rada se obračunavaju na taj doprinos te se zbrajanjem tih vrsta rada dobiva polazni iznos kao osnovica na koju će se primjeniti stopa tekućeg doprinosa, taj iznos možemo zvati PolaznaOsnovicaDoprinosa.

Zatim program izračunava iznos kojeg možemo zvati MinimalnaOsnovicaDoprinosa, a dobije ga kao Prosječna bruto plaća (iz tekućeg obračunskog razdoblja) * KoeficijentZaMinimalnuOsnovicu (npr. 0,38). Ako je iznos Minimalna bruto plaća (iz tekućeg obračunskog razdoblja) veći od prethodno dobivene MinimalneOsnovicaDoprinosa tada se kao MinimalnaOsnovicaDoprinosa uzima Minimalna bruto plaća.

Ako je prethodno dobivena PolaznaOsnovicaDoprinosa veća od nula program ide dalje u obračun doprinosa.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa veća ili jednaka MinimalnaOsnovicaDoprinosa tada nema korekcije osnovice doprinosa.
Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa veća od Prosječne bruto plaće uvećane za koeficijent maksimalne osnovice doprinosa (iz "ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)") tada se PolaznaOsnovicaDoprinosa postavlja kao Prosječna bruto plaća pomnožena sa koeficijentom maksimalne osnovice.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa manja od MinimalnaOsnovicaDoprinosa tada se pristupa korekcije osnovice doprinosa.

Ako je broj sati manji od broja sati u tekućem obračunskom razdoblju znači da radnik nije radio cijelo radno vrijeme.

Tada se prvo ispituje da li je radnik u kadrovskoj označen da radi nepuno radno vrijeme cijeli mjesec, u tom slučaju korisnik mora sam odrediti plaću prema važećim propisima.

Ako radnik radi nepuno radno vrijeme dio mjeseca, osnovica je razmjerna radnom vremenu, ali ne manje od korigirane osnovice tj. KorigiranaOsnovica = (broj sati rada / broj sati iz razdoblja) * MinimalnaOsnovicaDoprinosa

Ako je plaća manja od KorigiranaOsnovica onda je MinimalnaOsnovicaDoprinosa = KorigiranaOsnovica

Ako je broj sati veći ili jednak broju sati u tekućem obračunskom razdoblju osnovica mu mora biti barem jednaka minimalnoj osnovici tj. PolaznaOsnovicaDoprinosa = MinimalnaOsnovicaDoprinosa.

VIIIa) Pristupa se obračunu doprinosa na plaće

Program provjerava da li je uključena postavka za obračun doprisnosa na plaće

Pretražuju se svi doprinosi na plaće i uzima pojedini doprinos.

Zatim se pretražuju sve obračunate vrste rada za radnika i provjerava se u "ObrDohotka > Izvještaji > Kombinacije pridruživanja vrsta rada i doprinosa" koje vrste rada se obračunavaju na taj doprinos te se zbrajanjem tih vrsta rada dobiva polazni iznos kao osnovica na koju će se primjeniti stopa tekućeg doprinosa, taj iznos možemo zvati PolaznaOsnovicaDoprinosa.

Zatim program izračunava iznos kojeg možemo zvati MinimalnaOsnovicaDoprinosa, a dobije ga kao Prosječna bruto plaća (iz tekućeg obračunskog razdoblja) * KoeficijentZaMinimalnuOsnovicu (npr. 0,38). Ako je iznos Minimalna bruto plaća (iz tekućeg obračunskog razdoblja) veći od prethodno dobivene MinimalneOsnovicaDoprinosa tada se kao MinimalnaOsnovicaDoprinosa uzima Minimalna bruto plaća.

Ako je prethodno dobivena PolaznaOsnovicaDoprinosa veća od nula program ide dalje u obračun doprinosa na plaću.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa veća ili jednaka MinimalnaOsnovicaDoprinosa tada nema korekcije osnovice doprinosa.

Ovdje program prvo provjerava korisničku postavku kojom je određeno da li da program kod zdravstvenog osiguranja ograničava osnovicu za doprinos ili ne, nedorečeno u propisima pa je ostavljeno korisniku da sam odluči.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa veća od Prosječne bruto plaće uvećane za koeficijent maksimalne osnovice doprinosa (iz "ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)") tada se PolaznaOsnovicaDoprinosa postavlja kao Prosječna bruto plaća pomnožena sa koeficijentom maksimalne osnovice.

Ako je PolaznaOsnovicaDoprinosa manja od MinimalnaOsnovicaDoprinosa tada se pristupa korekcije osnovice doprinosa.

Ako je broj sati manji od broja sati u tekućem obračunskom razdoblju znači da radnik nije radio cijelo radno vrijeme.

Tada se prvo ispituje da li je radnik u kadrovskoj označen da radi nepuno radno vrijeme cijeli mjesec, u tom slučaju korisnik mora sam odrediti plaću prema važećim propisima.

Ako radnik radi nepuno radno vrijeme dio mjeseca, osnovica je razmjerna radnom vremenu, ali ne manje od korigirane osnovice tj. KorigiranaOsnovica = (broj sati rada / broj sati iz razdoblja) * MinimalnaOsnovicaDoprinosa

Ako je plaća manja od KorigiranaOsnovica onda je MinimalnaOsnovicaDoprinosa = KorigiranaOsnovica

Ako je broj sati veći ili jednak broju sati u tekućem obračunskom razdoblju osnovica mu mora biti barem jednaka minimalnoj osnovici tj. PolaznaOsnovicaDoprinosa = MinimalnaOsnovicaDoprinosa.

Od verzije 15.0 program Ipos knjigovodstvo u slučajevima kada je program korigirao polaznu osnovicu za doprinose to je posebno navedeno u prozorčiću sa Zabilješkama zadnjeg obračuna.
Neke od poruka programa (umjesto xxxxx su navedeni konkretni stvarni iznosi):
  • osnovica je manja od minimalne osnovice, radnik radi nepuno radno vrijeme cijeli mjesec, korisnik sam mora odrediti plaću prema propisima, primjenjena osnovica XXXX minimalna osnovica XXXX
  • korekcija osnovice za obračun, radnik radi nepuno radno vrijeme, primjena korigirane osnovice doprinosa XXXX umjesto XXXX
  • radnik radi nepuno radno vrijeme, plaća nije manja od korigirane osnovice XXXX plaća XXXX
  • korekcija osnovice za obračun, radnik je radio cijelo radno vrijeme, primjena minimalne osnovice doprinosa XXXX umjesto XXXX
  • korekcija osnovice za obračun, primjena maksimalne osnovice doprinosa XXXX umjesto XXXX

IX) Članarina sindikata

XI) Pristupa se obračunu poreza na dohodak

XII) Obračun prireza na porez na dohodak

XIII) Krizni porez

XIV) Neto iznos za isplatu

XV) Obračun kredita