Tekuće aktualnosti

Info

Stranica na kojoj su objavljene tekuće aktualnosti, zatim hitne upute širem krugu korisnika i sl.

Naslov aktualnosti je link, klikom na njega se otvara i zatvara sadržaj aktualnosti.


Molimo vas da nam na ipos@ipos.hr dojavite sve nejasnoće iz ovih obavijesti kako bismo ih dopunili sa dodatnim objašnjenjima.22.08.2017

Opis kako program razvrstava poreze kod fiskalizacije računa

To što se svi porezi (osnovica, iznos poreza, stopa poreza, naziv) jasno vide na računu nije dovoljno jer PU uprava traži da se kod fiskalizacije (tj. slanja računa na server PU) dodatno grupiraju porezi u 5 kategorija (PDV, PP, ostali, oslobođenja, ne podliježe oporezivanju). Ovdje se često rade greške jer je razrada poreza u fiskalnoj datoteci koja se šalje u PU detaljnija od onoga što se vizualno vidi na računu.

  fiskalizacija, porezi, tarifne skupine id:0049

Korisnik samostalno formira šifrarnik "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Tarifne skupine poreza na promet", a da bi program znao u koju od 5 grupa treba svrstati pojedini porez to treba posebno odrediti u skraćenom nazivu prema niže navedenoj uputi, program to ne može znati prema opisnom nazivu poreza ili stopi poreza.
Kada vaš knjigovođa odredi u koju od 5 kategorija niže pripada pojedina tarifna skupina poreza potrebno ju je samo ispravno označiti.

Kako program razvrstava poreze kod slanja u PU

U Šifrarnici>Osnovni šifrarnici>Tarifne skupine poreza na promet je potrebno u polju Skraćeni naziv odrediti prva dva slova po kojima će program razvrstati poreze PDV, PP, luksuz i dr. i to na način da se odrede prva dva slova u kombinaciji sa iznosom poreza tj. stopom:

 1. PD..., porez na dodanu vrijednost (npr. PDV)
 2. PP..., porez na potrošnju (npr. PPVina, PPŽest, PPPiva, PPBeza)
 3. ....., kategorizira se u ostale poreze (porez na luksuz itd.)

Imamo 5 kategorija poreza koje treba razdvojiti:

 1. Porez na dodanu vrijednost
  Ako je oznaka PD... i (porez <> 0)
 2. Porez na potrošnju
  Ako je oznaka PP...
 3. Ostali porezi
  Ako oznaka nije PD..., nije PP... i (porez <> 0)
 4. Oslobođeno od poreza na dodanu vrijednost
  Ako je oznaka PD... i (porez = 0) i porezni obveznik je obveznik PDV-a
 5. Iznos koji ne podliježe oporezivanju
  Ako oznaka nije PD..., nije PP... i (porez = 0) i porezni obveznik je obveznik PDV-a

Korisnici koji nisu u sustavu PDV-a često naprave pogrešku misleći da je dovoljno upisati tarifnu skupinu poreza sa stopom 0% sa dodatnom izjavom na računu da nisu u sustavu pdv-a i tada dobivaju poruke od PU o pogrešnim porezima.

Ako su toj tarifnoj skupini prva dva slova skraćenog naziva PD program će to razvrstati pod broj 4 Oslobođeno od PDV-a, ako su prva dva slova različita od PD i PP program će to razvrstati pod broj 5 Iznos koji ne podliježe oporezivanju.

Kod obveznika koji nisu u sustavu pdv-a ne smije biti nikakvih poreza u fiskalnoj XML datoteci, a to će biti kada se u "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća" u polju Porezni obveznik prema PDV-u upiše oznaka 3 "Nije obveznik PDV-a".

Kompletnu uputu u vezi fiskalizacije možete pogledati na linku Upute za fiskalizaciju

Pozitivno je to što je evidencija fiskaliziranih računa u PU samo fiskalna kontrola poduzetnika, izdani računi su valjani prema svim propisima, a porez je plaćen prema izvještajima iz programa prema tarifnim skupinama koje korisnik samostalno kreira.