Promjene programa - DOS verzije

DOS verzija IPOS knjigovodstvenog programa se više ne prodaje.

Informacije o navedenenim izmjenama su isključivo radi korisnika koji još uvijek koriste stari DOS program.

Svi DOS korisnici mogu uz popust zamijeniti svoje DOS programe s novim windows programom komercijalnog naziva IPOS knjigovodstvo.

11.11.1999.
porezne evidencije
- promjena strukture datoteke IR-a dodavanjem novog polja osnovice za
nultu stopu, promjenjena je datoteka, ekrani za unos, izmjenu kao i
izvještaj IR-a
saldakonti kupaca
- u panelu za unos računa dodano je novo polje za upis osnovice za 
nultu stopu
- automatski prijenos iz kupaca u knjigu IR-a je promjenjen da uzima
u obzir i novododano polje za nultu stopu
fakturiranje u veleprodaji
- na ispisima računa i predračuna su uz iznos poreza po tarifama
dodani i iznosi osnovica za tu tarifu
- automatski prijenos prema kupcima tj. knjizi IR-a je promjenjen tako
da uzima u obzir nultu stopu
- korigiran ispis izvještaja rekapitulacija poreza za period,
rekapitulacija prodaje po računima za firmu, kupca, jedinicu na
način da se uz porez po tarifi prikazuje i osnovica
pc kasa u maloprodaji 
- na ispisima MP računa dodani su iznosi računa za svaku tarifnu
skupinu
- korigiran ispis skraćena rekapitulacija prodaje po računima tako
da se uz porez za tarifnu skupinu prikazuje i osnovica
maloprodajne kalkulacije
- korigirani izvještaji: skraćena rekapitulacija izlaza za period i
ispis kalkulacija tako da se uz iznos poreza za tarifnu skupini
prikazuje i osnovica
NAPOMENA
- s obzirom da je u DOS verziji programa ostalo jako malo korisnika
od kojih nitko više nema ugovoreno paušalno održavanje s izmjenama, 
zakonske promjene se više neće automatski pratiti nego će se raditi
isključivo prema zahtjevima pojedinih korisnika kao izmjene programa
po narudžbi (200,00 kn/sat)
- upućujemo korisnike na Windows verziju koju mogu kao registrirani
korisnici nabaviti vrlo povoljno
-------------------------------------------------------------------------------
08.02.1999.
plaće
- promjene u izgledu platnog listića, zamjena mjesta obustava i 
nadoknada
------------------------------------------------------------------------------
14.01.1999
sistem
- u programu je namještena epoha tako da kad se upiše datum 1.1.04
tada ga program tretira kao 1.1.2004, a ne 1.1.1904
- dodan je prekidač u sistem koji regulira da li da se na ekranu 
prikazuju 4 decimale za godinu, to je polovično rješenje i nije 
sigurno da li bi moglo negdje u programu praviti probleme zbog
toga što se u bazi podataka na disku i dalje nalaze samo dvije 
decimale za godinu. Možete prekidač uključiti na osobnu odgovornost
pa ako ne bude u redu isključite ga.
------------------------------------------------------------------------------
09.10.1998
pc blagajna
- izrada računa u maloprodaji iz veleprodaje, zbog prethodnog dodavanja
sedam decimala kod računanja radi izbjegavanja problema zaokruživanja
nastao je problem suprotnog efekta pa je u ovom dijelu programa
napravljena odreĐena korekcija po tom pitanju
------------------------------------------------------------------------------
07.05.1998
pc blagajna
- dodana mogućnost zadavanja rabata za cijeli račun uz stopu sada i 
iznos rabata koji se rasporedi po artiklima pojedinačno na cijene
i pomnožen s količinama daje ukupan rabata za račun
------------------------------------------------------------------------------
23.03.1998
fakturiranje u veleprodaji
- prikaz više decimala u računu i predračunu na ekranu na ispisu dvije
knjiga primitaka i izdataka
- ispravak kod sumiranja izdataka pri ispisu
knjige ura i ira
- korekcija kod ispisa
------------------------------------------------------------------------------
13.03.1998
fakturiranje u veleprodaji i maloprodaja kalkulacije i pckasa
- u tim modulima su sve datoteke interno prepravljene da rade sa sedam
decimala, time bi se greške kod zaokruživanja trebale svesti na 
minimum
------------------------------------------------------------------------------
11.03.1998.
- robno, na ispisu otpremnice su bili telefoni iz poslovnih suradnika
sada iz partnera kao i na rčunima
-------------------------------------------------------------------------------
03.01.98.
fakturiranje u veleprodaji
- prilikom ispisa predračuna i računa interno se porez računa na
ukupni iznos stavke, to će smanjiti pogreške kod zaokruživanja
poreza kod malih cijena na najmanju moguću mjeru
Ako se to slučajno i dogodi recite kupcu da ne mijenja iznos računa
i poreza nego osnovicu.
-------------------------------------------------------------------------------
21.01.98.
maloprodajne kalkulacije
- korekcija rekapitulacije poreza na izvještajima
fakturiranje u veleprodaji
- za prikaz datuma otpremnice nije potrebno upisati i broj otpremnice
-------------------------------------------------------------------------------
19.01.98.
knjige ura ira
- ispravljena greška kod ispisa i kontrole sume polja kod unosa/izmjene
-------------------------------------------------------------------------------
16.01.98.
pc blagajna
- ispravljen pomak R-1,R-2 kod ispisa računa na 40 kolona
-------------------------------------------------------------------------------
19.12.97.
fakturiranje
- dodatak u meniu glavni izbornik->šifrarnici->financije nalazi se
opcija Naziv predračuna kod ispisa koja vam daje mogućnost da
kod ispisa predrčuna naslov ne bude predračun nego npr.
Ponuda za kupnju, ili slično.
-------------------------------------------------------------------------------
15.12.97.
Konačan završetak svih promjena vezi PDV-a


-------------------------------------------------------------------------------
26.06.97.
robno knjigovodstvo
- prilikom ispisa primke iz samog panela za unos, a u sljučaju kada je
bio uključen prekidač za prikaz cijena sa cjenika javljala se greška.
Sada je to ispravljeno tako da je automatski postavljen cjenik 0.
-------------------------------------------------------------------------------
31.05.97
fakturiranje u maloprodaji
- pc kasa, kod prikaza stavaka na MP računu u slučaju da je broj stavaka
veći nego što stanje na ekran (8) tada su se sve stavke pomicale,
pri tome se nisu pomicale zadnje dvije decimale, sada je to ispravljeno
- prilikom izrade računa evidentira se i smjena (1 do 4), funkcija te
evidencije je da se kasnije moge kod izvještaja izvući podaci samo 
za odre|enu smjenu, korisnici kojima ova opcija ne treba će uvijek
koristiti jednu smjenu.
-------------------------------------------------------------------------------
07.05.97
fakturiranje u veleprodaji
fakturiranje u maloprodaji
- dodano je novo polje u šifrarnik artikala, polje se zove
dugi opis, ima dužinu od 300 znakova i služi za detaljniji
opis artikla kod onih vrsta trgovina gdje je to potrebno
polje opisa se neće vidjeti na internim dokumentima i 
izvještajima. Vidjet će se samo na predračunu, računu i 
maloprodajnom računu ako je uključen prekidač za ispis na
A4 formatu. Ako se u polje opis ne upiše niti jedan znak to se
polje na tim dokumentima neće ispisivati.
Lokacija ispisa polja dugi opis je ispod reda u kojem je inače
artikl, u koliko će se redova protezati dugi opis zavisi od
toga koliko ste znakova upisali od maksimalno 300.
------------------------------------------------------------------------------
18.04.97
fakturiranje u veleprodaji
- došlo je do sukoba želja korisnika koji žele cijenu na računu
bez uračunatog rabata i korisnika koji žele cijenu sa već
uračunatim rabatom, a na računu nema mjesta za dvije cijene.
Rješenje: u fakturiranju je postavljen prekidač "Na računu i
predr. cijena bez rabata", UKLJUČEN-> cijena je bez rabata, 
Isključen-> cijena je s uračunatim rabatom. 
Prekidač se može uključivati i isključivati prije ispisa
računa bez posljedica na podatke tj. možete ako želite 
ispisati jedan račun na oba načina.
Ugodan rad.
-----------------------------------------------------------------------------
07.04.97
fakturiranje
- kozmetička promjena kod računa i predračuna, s obzirom na to
da je sada rabat već uračunat u cijenu radi lakšeg obračuna
za naše partnere, a nema dovoljno mjesta za iskazivanje
još jedne cijene bez rabata, dodatno se pojasnilo koji je
iznos računa bez rabata, koliki je ukupni obračunati rabat,
koliki je iznos računa bez rabata i poreza, te iznos računa
s uračunatim porezom (eventualnim).
----------------------------------------------------------------------------
10.03.97
sistem
- promjena sistema registracijskih brojeva
-------------------------------------------------------------------------------
20.02.97.
sistem
- privremeno isključeno incrementalno otvaranje i zatvaranje
prozora zbog sporijeg rada na win95 i pentium računalima
robno,fakturiranje
- kod ispisa narudžbe, računa, predračuna, otpremnice dodan
je prekidač koji kada se printa na memorandum papire odre|uje
da li će svi papiri biti memorandum ili samo prvi
------------------------------------------------------------------------------
07.02.97
plaće
- u izvještaju rekapitulacija poduzeća popis doprinosa iz
plaća je bio računan kao ukupna osnovica puta stopa pojedinog
doprinosa, no s obzirom da se za svakog djelatnika mora 
posebno izračunati svaki doprinos, tada se taj doprinos na
platnim listićima morao i zaokružiti na dvije decimale, 
uslijed toga je primjenjena stopa doprinosa na ukupni 
iznos osnovice svih djelatnika mogao dati rezultat nekoliko
lipa drukčiji od onog koji se dobije kad se zbroje iznosi 
doprinosa po platnim listićima.
sada je iznos doprinosa u rekapitulaciji zbroj doprinosa sa
platnih listića, a ne stopa na ukupnu osnovicu svih djelatnika
- dodan je novi izvještaj rekapitulacija plaća po djelatnicima,
platna lista
- meni izvještaja je zbog veličine podijeljen u dva dijela
izvještaji 1 i izvještaji 2
-------------------------------------------------------------------------------
06.02.97
fakturiranje
- kod narudžbi je dodano polje veza, ako imate više narudžbi
kod nekog posla sve ih možete povezati preko ovog polja koje
može biti i brojčano i slovčano, ako želite da se polje veza
prikazuje zajedno sa brojem narudžbe tada uključite prekidač
koji to regulira
- isto tako je napravljen i izvještaj preko kojeg možete 
ispisati rekapitulaciju za sve narudžbe koje su vezane nekom
vezom
-----------------------------------------------------------------------------
22.01.97.
pckasa
- u fakturiranju u maloprodaji iz veleprodaje kod usluga
dovoljno je imati samo cijenu usluge u cjeniku a ne i na 
skladištu
----------------------------------------------------------------------------
17.01.97.
fakturiranje
- prilikom prijenosa predračuna u račun stavke sa tog računa se
nisu ispravno pokazivale na izvještaju -rekapitulacija prodaje
po artiklima za kupca- sada je to ispravljeno
maloprodaja kalkulacije
- dodan je ukupni iznos količina * cijena kod ispisa evidencije
zaliha robe
- kod ispisa inventurne liste je u zbroju bila i eventualna 
usluga sada je maknuta, 
- prilikom automatskog prijenosa početnog stanja podaci koji se
gledaju su u evidencija stanja zaliha robe, na izvještaju 
inventurne liste ukupni iznos može biti malo drugačiji zbog
toga što se koristi drugi algoritam, svakako kod ispisa 
inventurne liste provjerite da li su označeni baš svi artikli
što je najjednostavnije da pokrenete označavanje svih artikala
obračun plaća
- kreiran obrazac PK-1 (PK-2) koji se predaje do kraja prvog
mjeseca tekuće godine za svakog posloprimca pojedinačno
================================================================================
-------------------------------- 1996 godina ----------------------------------
================================================================================
21.12.96.
maloprodaja
- prilikom davanja popusta u maloprodajnim računima taj se 
popust nije vidljivo zbrajao na inventurnoj listi i kartici
artikla: sada je to ispravljeno
- prilikom smanjenja nabavne cijene tj. revalorizacije, bilo
kod nove nabavke ili kod promjene cijena stare nabavke, 
program vodi računa o prodajnoj cijeni bez poreza tj. nabavna 
cijena plus marža, 
ako je nabavna cijena umjetno smanjena on i dalje vodi
evidenciju po staroj ali vodi i maržu u manjoj, a negdje i
negativnoj vrijednosti to je ispravno jer na taj način na
izvještaju prilikom negativne marže možete vidjeti koliko ste
na gubitku (ako je marža negativna) kod tih artikala; 
obračuni poreza i sve ostale evidencije su i dalje
ispravno obračunani
-------------------------------------------------------------------------------
06.12.96.
PDV
- porez na dodanu vrijednost je ODGO\EN do 1.1.1998., zbog 
toga porezne evidencije u glavnom meniu neće biti dostupne
do toga datuma
- u sistemskim prekidačima NE UKLJUČUJTE prekidač za pdv
jer će program automatski sve menie, ekrane, izvještaje i dr.
preurediti za pdv
dio promjena za pdv je već napravljen, ali se uključuje preko
prekidača
- svaki modul u knjigovodstvenom paketu koji ima bilo kakve
veze sa trgovinom (maloprodajom, veleprodajom, konsignacijom
i sl.) je morao biti mijenjan, a to je više od pola programa,
testiranje je provedeno koliko je vrijeme dozvoljavalo.
Ako u toku rada primjetite neregularnosti odmah faxirajte
problem (311-694) hitno ćemo ga riješiti.
Molimo za razumijevanje.

veleprodaja fakturiranje
- brojevi telefona i telefaksa koji se ispisuju na izlaznom 
računu se čitaju iz ekrana za unos partnera (do sada iz
poslovnih suradnika, upis telefona u poslovnim suradnicima
se može vršiti i dalje)
ovaj zahvat je izveden zbog toga jer u sustavu PDV-a svaki
partner mora imati te podatke pa je ovime olakšan unos tih 
podataka
- kolona rabata na izlaznom računu se nalazi ispred cijene što
znači da je cijena s uključenim rabatom, sada vaši kupci za
svoje evidencije imaju direktno konačnu cijenu svakog artikla
bez dodatnog računanja
maloprodaja kalkulacije
- dodan je novi modul pomoću kojega se može automatski izraditi
zapisnik o promjeni cijena zbog promjene tarife poreza 
proizvoda ili zbog promjene marže. Marža se mijenja ili 
promjenom stope ili upisom koeficijenta s kojim će se marža
množiti.
Postupak: ući u unos ulazne kalkulacije i ispuniti zaglavlje
kalkulacije, šifru partnera staviti vlastito poduzeće jer se
ne radi o nabavi nove robe, kad do|ete na polje artikl u 
zadnjem redu ćete vidjeti poruku F7-auto promjena cijene,
pritisnite F7 i odaberite porez ili maržu ...
Promjena cijena zbog promjene poreza funkcionira tako da 
će program kontrolirati da li je tekuća tarifna skupina
po kojoj je artikl na zalihi različita od one koja je 
navedena u popisu artikala (tarifna skupina, ne stopa)...
završetak kalkulacije je isti kao i kad bi je radili ručno.
sistemski dio
- u autoexec.bat datoteci viće ne treba set clipper uključen 
je u sam exe kod (trenutono postavljen broj F:145)
kontrola izvoda
- prilikom kontrole izvoda, a kod povrata sredstava npr. kupcu ili
dobavljač vama, promet žiro računa nije bio prikazan na 
ispravnoj strani, sada je to ispravljeno 
robno knjigovodstvo
- ako ste stornirali npr. otpremnicu br. 10 na kojoj je bio
kupac npr. x, pa ste napravili novu otpremnicu br. 10 ali 
sada sa kupcem y kod ispisa otpremnice 10 program je 
ispisivao naziv kupca sa stornirane otpremnice, sada je to
ispravljeno
-----------------------------------------------------------------------------
11.09.96.
materijalno
- kod izrade izdatnica kada sa tipkom F7 prenosimo stavke iz
neke primke automatski u izdatnicu bilo je problema sa upisom
ako tih artikala nije bilo na zalihi, sada je to korigirano
------------------------------------------------------------------------------
19.08.96.
PC kasa
- prijenos cjenika sa glavnog računala na diskete, sa disketa
u blagajnu računalo, prometa sa blagajne na diskete i prometa
sa disketa u glavno računalo; od sada i verzija sa tvrdim
diskom tj. kopiranje u direktorij \PRIJMP i iz njega tako 
da se može kombinirati sa eventualnim prijenosom preko 
modema
glavna knjiga, kupci, dobavljači
- uplate kupaca, isplate dobavljačima je osim u modulima kupci
i dobavljači moguće upisati i kroz meni glavne knjige, to su
potpuno isti unosi samo se nalaze na dva mjesta zbog ubrzanja
rada
robno knjigovodstvo
- kod ispisa me|uskladišnica korigiran ispis količina, količina
je bila ispisana samo kada se me|uskladišnica ispisivala iz
skladišta koje prima, ne i iz skladišta koje daje
problem je bio u tome što kod me|uskladišnice nema upisa na 
polje IZLAZ, nego samo na polje ULAZ i to pozitivna količina
ulaza kod skladišta koje prima i negativna količina ulaza
kod skladišta koje daje
------------------------------------------------------------------------------
21.06.96.
sistem - sistemski prekidač za pretvaranje kodne stranice 437 u kodnu
stranicu 852 latin2 na pisaču koji je setiran na 852
------------------------------------------------------------------------------ 
20.06.96.
robno - izdatnica u maloprodaju je preimenovana u internu izdatnicu
-------------------------------------------------------------------------------
14.05.96.
materijalno
- opcija izvoda stavaka, samo materijali sa stanjem različitim
od nule
saldakonti
- kod uplata i isplata način plaćanja ostaje zadnji do 
ponovnog ulaska u panel za unos
fakturiranje
- ispis cjenika: mogućnost uključivanja dodatnog kriterija za
selektiranje artikala koji će se prikazati na cjeniku, uz
šifru, abecedu, nomenklaturu i označavanje pojedinih artikala
a koji se može upotrijebiti npr. sa nekim od prva tri 
kriterija
-------------------------------------------------------------------------------
09.05.96.
robno
- ispis primke kao i kod otpremnice
fakturiranje
- promjena u zaglavlju računa i predračuna, nova pozicija
telefona i žiro računa
------------------------------------------------------------------------------
02.05.96.
sistemski dio
- uvedeni su registracijski brojevi
svaki korisnik će od proizvo|ača programa dobiti 
registracijski broj, kojeg će upisati kada ga program to 
zatraži
------------------------------------------------------------------------------ 
25.04.96.
pc blagajna
- prodaja u maloprodaji iz veleprodaje !!!
maloprodajna kalkulacija se radi automatski prilikom izrade
maloprodajnog računa: sa skladišta se uzima nabavna cijena, 
iz cjenika se uzima stopa marže ili prodajna cijena, iz
evidencije artikala se uzimaju podaci o porezu proizvoda i
usluga.
Na osnovi dnevne rekapitulacije maloprodaje je potrebno 
razdužiti skladište veleprodaje.
------------------------------------------------------------------------------
24.04.96.
osnovan sredstva
- ispravak, obračun amortizacije je zaokruživao iznose na 
punu kunu
fakturiranje
- kod pregleda cjenika upitnik ispred nabavne cijene znači da
tog artikla nema na skladištu tj. nema tekuće prosječne
nabavne cijene, cijena koju program daje je zadnja nabavna 
cijena (sa zadnje primke) uopće za sva skladišta
------------------------------------------------------------------------------
22.04.96.
glavna knjiga
- izvještaj prihoda i troškova za menadžere je modificiran
tako da automatski bez obzira na zadano razdoblje pokazuje
mjesečni i godišnji prosjek
saldakonti
- otvorene stavke kupaca i dobavljača se mogu dobiti u
redoslijedu po abecedi
fakturiranje
- pozivom na F4 izbornik kod predračuna i računa se ne 
pojavljuje samo popis artikala nego i cjenik te stanje na
skladištu
- mogućnost višestrukog unosa marže tj. unosa za više artikala
odjednom, prije toga je potrebno označiti artikle nad kojima
će se izvršiti unos
označavanje se vrši i pregledu cjenika pojedinačno tipkama
ALT+ENTER ili skupno tipkom ALT+O
------------------------------------------------------------------------------

15.04.96.
plaće
- na platnim listićima korekcija ispisa organizacijske 
jedinice kad djelatnici rade u različitim jedinicama
----------------------------------------------------------------------------
29.03.96.
sistem
- novi način ulaska u program, sa FIN, TRG, PRO, KON.
zbog problema na nekim mašinama sa 4MB memorijskim čipovima
bilo je prekida programa, da bi se to izbjeglo program se
morao podijeliti u 4 funkcionalne cjeline. Broj korisnika
sa 16MB memorijskim čipovima je premali da bi se zbog njih
i dalje zadržala verzija u jednom exe programu.
- može se u DOS-u otkucati FIN 1 1 , gdje je fin naziv 
programa 1 i 1 su identifikacija i lozinka
- sistemski prekidač kojim se može isključiti pojavljivanje
uvodnog ekrana
virmani
- mogućnost upisa virmana bez iznosa
veleprodaja
- u evidenciji artikala je potrebno upisati i porez usluga
- modul za automatski unos tarife poreza usluga
- na VP cjeniku u tabelarnom prikazu prikazuje se i 
maloprodajna cijena sa porezima
- na ispisu eksternog veleprodajnog cjeniku je moguće preko
prekidača uključiti/isključiti prikaz stopa poreza i 
maloprodajne cijene
robno
- prekidač da li da se na otpremnici prikazuju imena osoba
-----------------------------------------------------------------------------
22.03.96.
saldakonti kupaca i dobavaljča
- korekcija prijenosa otvorenih stavaka u novu godinu
- zbog mogućnosti višestrukog zatvaranja računa i uplata
npr. uplata 1 zatvara djelomično račun 1 koji je djelomično
zatvoren uplatom 2 koja djelomično zatvara račun 2 koji je 
djelomično zatvoren uplatom 3 koja djelomično zatvara račun
3 koji je djelomično ... teoretski nema kraja ... zato je
broj ponavljanja trenutno postavljen na 10 prolaza svih
računa, OK-ova i plaćanja što bi za praktičnu upotrebu 
trebalo biti dovoljno
------------------------------------------------------------------------------
20.03.96.
maloprodaja
- ispravak greške kod ispisa cjenika, kolona prodajna vrijednost
nije bila ispravna kod artikala koji su imali promjene cijena
- mogućnost ispisa cjenika sa fileterom nomenklature
-------------------------------------------------------------------------------
13.03.96.
fakturiranje
- prekidač da li da se na računu ispisuje ime osobe koja je 
fakturirala
- mogućnost da se za više artikala odjednom zamijeni tarifni
broj poreza proizvoda
------------------------------------------------------------------------------
02.03.96.
glavna knjiga
- korekcija ispisa brutto bilance
-------------------------------------------------------------------------------
26.02.96.
robno
- ispravak ispisa dnevnika dokumenta izdatnice u maloprodaju
nije bio ispravan naziv prodavaonice
fakturiranje
- ispravak krivo zbrojene sume marže po prodavačima
saldakonti kupaca
- izvještaj specifikacija za konto sada sa filterom na one stavke
koje su zatvorene npr. konto poreza u naplaćenim-zatvorenim
računima
-------------------------------------------------------------------------------
24.02.96. 
robno - pojašnjene u vezi prosječnih cijena, primjer kartice

KARTICA JEDNOG ARTIKLA
KNJ DATUM OPIS KOL CIJENA FIN_SALDO STANJE PROS_CIJ
---------------------------------------------------------------------
1 20.1. ulaz 5 10 50 5 10 
2 21.1. ulaz 5 20 150 10 15
3 10.1. izlaz -3 15 105 7 15
4 22.1. storno knj 1 -5 10 55 2 27,5 

----> ovdje nastaje ču|enje kako može prosječna cijena biti 27,5 ako 
nikada nije bilo ulaza sa tako visokom cijenom, (! datum izlaza je
namjerno stavljen manji od ulaza !)
prosječna cijena je uvijek = financijsko zaduženje / stanje 
u ovom slučaju bi kod sljedeg izlaza program ponudio izlaznu 
cijenu od 27,5 , ako želimo cijenu od 20,00 možemo financijski
smanjiti vrijednost skladišta za -3 * 5 = -15 što je u redu, no
bit će u redu i ako kod sljedećeg izlaza cijena bude 27,5 na kraju 
je efekt isti jer su to nabavne, a ne prodajne cijene


5 23.1. revalorizacija 2 20 40 2 20,0
-------------------------------------------------------------------------------
19.02.96.
obrt - u novim knjigama ispravak greške kod renumeracije KPI knjige
------------------------------------------------------------------------------
16.02.96.
fakturiranje
- korekcija ispisa računa na 2. stranicu
- na rekapitulaciji prodaje po prodavačima dodana evidencija
marže
robno
- kalkulacija nabavnih cijena sa prevornikom deviza u kune
korigirana da ne ostane bivša tečajna lista
------------------------------------------------------------------------------
07.02.96.
glavna knjiga
- na ispisu brutto bilance se radi preglednosti ne ispisuju
iznosi koji su nula
- problem više žiro-računa
poduzetnici koji imaju više od jednog žiro-računa u glavnoj
knjizi otvaraju novi dokument za svaki sljedeći račun
šifrarnici->dokumenti glavne knjige šifra 9.. npr. 907
u polje konto je potrebno upisati konto svakog računa iz
kontnog plana.
Stari korisnici trebaju u dokument 903 upisati konto 1000
Kod provjere žiro-računa treba prvo upisati šifru dokumenta
iz glavne knjige npr. 903 Izvod ZAP-a 1, a tek onda datume
od-do, na taj način se odre|uje koji se izvod računa kontro-
lira.
U šifrarniku načina plaćanja (virman, ček i sl.) je potrebno
u polje konto upisati konto iz kontnog plana jer će se taj
konto pojavljivati kao protukonto kod upisivanja uplata i 
isplata kupaca i dobavljača u saldakontima.
šifrarnici->financije->načini plaćanja, do sada su ta konta
bila upisana u polje kratki opis.
Prilikom pokretanja kontrole izvoda iz saldakontija će se
povlačiti ona plaćanja koja u oznaci načina plaćanja pod
poljem konto imaju isti konto kao i dokument glavne knjige,
a koji ustvari predstavlja jedan žiro-račun.

fakturiranje
- modul za povlačenje cijena sa računa u cjenik
upisuje se šifra cjeniku u koji želimo povući cijene s računa,
zatim šifra kupca čiji će se računi pretraživati ili nula za
račune svih kupaca.
opcija da li će se mijenjati cijene koje već postoje u cjeniku
ako u cjeniku postoji stopa marže tada će se ažurirati stopa
marže, ako postoji prodajna cijena tada će se ona ažurirati
povlače se cijene sa zadnjeg računa ako je bilo više računa
- model plaćanja 
automatski će se prilikom ulaska u polje modela plaćanja 
upisati: model šifra kupca-broj dokumenta-godina i oznaka 
dokumenta npr. 00 34-125-962, 00 je oznaka modela bez 
kontrolnih brojeva, 34 je šifra kupca, 125 broj računa, 
96 godina računa, 2 oznaka da se radi o računu, ako je 
dokument predračun oznaka je 1 iza godine dokumenta
- novi izvještaj popis izlaznih kalkulacija veleprodaje
ispis detaljnih kalkulacija-računa sa svim stavkama za 
razdoblje od-do datuma

maloprodaja
- kod izrade zapisnika o promjeni cijena zapisnik automatski 
dobiva datum ulazne kalkulacije na temelju koje je ra|en
- ispravak greške kod ispisa maloprodajnog cjenika 

plaće
- kod izračuna automatskog prosjeka plaće dodatnim poljem se
odre|uje da se radi brutto ili netto prosjek

virmani - inicijalno postavljen tekući datum kod unosa novog virmana
se može obrisati jednim pritiskom na tipku DEL 

saldakonti kupaca i dobavljača
- opcije automatskog zatvaranja po pozivnim oznakama i sve po
redu se mogu zatražiti od do odre|enog partnera ili samo za
jednog partnera
- inicijalno kod unosa novih dokumenata polje konto se povlači
iz prethodnog dokumenta npr. 1200, 2200
- ispravak kod upisa datuma za izvještaj otvorenih stavaka

editor - ispravak greške, nakon rada u fakturiranju i prelazak u 
editor zaostala je tipka F7 koja u editoru ima drugu funkciju

obračun kamata
- datum obračuna kamata se upisuje i kao datum dokumenta
-----------------------------------------------------------------------------
30.01.96.
obrt
- napravljene potpuno nove knjige KPI i KPR, stare knjige i
dalje egzistiraju tj. prisutne su istovremeno u jednoj godini
i nove i stare knjige
plaće - promjena ID obrasca
------------------------------------------------------------------------------- 
24.01.96.
fakturiranje
- rok plaćanja se računa od datuma otpremnice ako postoji
- u prethodnoj verziji program nije dopuštao da se na računu
upiše drugi komercijalist nego samo onaj koji je ušao u 
program, sada to dopušta
- poboljšan ispis računa i predračuna kod unosa
robno 
- na primci piše i tekst opisa knjiženja
- na primci i otpremnici piše kataloški broj
- poboljšan ispis otpremnice kod unosa
saldakonti
- na izvještaju specifikacija stavaka za konto je dodano polje
datum dospijeća
-------------------------------------------------------------------------------
22.01.96.
maloprodajne kalkulacije
- kod prijenosa početnog stanja, a u slučaju kada je isključena
evidecija stanja, početno stanje će uvijek biti 1.00 bez 
obzira na količinu iz prethodne godine
-------------------------------------------------------------------------------
15.01.96.
robno
- ispis otpremnica iz unosa tj. polja sa brojem otpremnice
materijalno
- kontrola da li već postoji taj naziv materijala
-------------------------------------------------------------------------------
26.01.96.
fakturiranje
- moguć ispis internog cjenika koji ima artikle samo odre|ene
primke
-------------------------------------------------------------------------------
21.12.95.
sistem
- update clipper 5.2e, exospace 1.0g, tools 3.0b
-------------------------------------------------------------------------------
20.12.95
općenito
- ispravak greške koja je nastala izmjenom od 14.12.95. pri 
ispisu 64. reda 
materijalno
- u evidenciji sati rada dodane decimale i neke promjene
plaće i kadrovska
- ukupni iznos doprinosa iz brutto plaće se razlikuje na ID
obrascu i rekapitulaciji poduzeća reda veličine lipa, to je
posljedica toga što se u ID-u zbrajanje vrši po općinama, a 
u rekapitulaciji po vrstama doprinosa te zbog zaokruživanja
nije moguće dobiti isti rezultat npr.
0,022 * 21,73 = 0,47806 ==> 0,48 
0,022 * 23,00 = 0,506 ==> 0,51
----------------------------------------------
0,99
0,022 * (21,73 + 23,00) = 0,98406 ==> 0,98
- dodan šifrarnik županija, treba ih pridružiti općinama
- dodan izvještaj za ispis POREZNIH KARTICA PK
- novi prekidač kojim se regulira da li želimo da se obračun
osobnih odbitaka vrši prema mjesecu <ZA> koji isplaćujemo 
plaću (uključen) ili prema mjesecu <U> kojem isplaćujemo 
plaću (isključen)
fakturiranje
- ispravak kod označavanja roka plaćanja u računima
-------------------------------------------------------------------------------
14.12.95.
sistem
- copyright poruka je u 64. redu
maloprodaja
- mogućnost brisanja upisanih troškova u ulaznoj kalkulaciji te
naknadnog upisivanja proizvoljan broj puta
materijalno
- !!! novi modul za evidenciju radnih sati djelatnika i strojeva
po radnim nalozima
--------------------------------------------------------------------------------
01.12.95.
robno knjig.
- u kalkulaciji nabavnih cijena postoji mogućnost brisanja
već upisanih troškova, bilo unutar samog unosa ili izmjene
podataka
- novi sistem dodjeljivanja sljedećih rednih brojeva u 
dokumentima primka, otpremnica, storno i dr., podsjetnik:
na prazno polje se pritisne tipka Enter i program dodijeli
sljedeći broj
materijalno
- u kalkulaciji nabavnih cijena postoji mogućnost brisanja
već upisanih troškova, bilo unutar samog unosaa ili izmjene
podataka
- novi sistem dodjeljivanja sljedećih rednih brojeva u 
dokumentima primka, izdatnica, storno i dr.
- ispravak prilikom zadavanja kriterija od do utroška materi-
jala po radnim nalozima
fakturiranje
- kod ispisa iznosa tekstom, kod iznosa koji ima deset lipa na
na kraju nije ispisivao tekst lipa
- rok plaćanje na računu i predračunu je otisnut masnim slovima
------------------------------------------------------------------------------- 
22.11.95.
plaće
- obavezan je unos datuma isplate u razdoblju
- novi algoritam za obračun osobnih odbitaka, umjeso
dosadašnjeg koji je u obzir uzimao sve isplate ZA odre|eni
mjesec, sada vrijedi algoritam sve isplate U odre|enom 
mjesecu (prema datumima isplata)
- napravljen je ID obrazac za poreznu upravu u punoj formi na
A4 formatu, dodatni podaci o poreznoj upravi, djelatnosti 
i dr. se unose u [ifrarnici-Opći-Konstante za partnera
- novi tip vrste rada akontacija i nova vrsta rada akontacija
konformne kamate
- unos kamatnih stopa je moguć i kao mjesečne i kao godišnje
po izboru, za mjeseče je povećan broj decimala, kao i za 
konformne koeficijente, npr. podatak za 8,5% godišnju stopu
za listopad 95. odgovara u devetu decimalu podacima iz RRIF-a
0,672773462
robno knjig.
- uz dosadašnje metode ravalorizacije nabavnih cijena ručnu i 
automatsku za sve artikle na najviše nabavne cijene, dodana je
i metoda automatske revalorizacije na cijene prema zadnjoj
primci
- ispravljena je greška u prikazu dokumenta storna 
revalorizacije na karticama i dnevniku
općenito
- u šifrarnicima je za svakog partnera posebno dadana datoteka
u koju se upisuju neke konstante vezane za svakog partnera
pojedinačno (samo za one partnere kojima se vode poslovne
knjige) kao npr. naziv i šifra djelatnosti, porezna uprava i
sl.
-------------------------------------------------------------------------------
14.11.95.
blagajničko poslovanje
- prilikom unosa uplatnica, isplatnica tekst opisa ostaje za
sljedeći unos
obračun plaća
- kod unosa novog obračunskog razdoblja automatski će se 
ponuditi podaci iz prošlog razdoblja i tekuća šifra razdoblja
- kod pozivanja izbornika obračunskih razdoblja automatski će
se postaviti kao tekući red zadnje obračunsko razdoblje
-------------------------------------------------------------------------------
7.11.95.
fakturiranje u veleprodaji
- računi i predračuni mogućnost izostavljanja teksta na temelju
- inicijalno će se ponuditi nulti cjenik, a ne cjenik kupca kao
do sada
- kod fakturiranja usluga, cijena iz cjenika će se upisati i 
u polje nabavne cijene
- u rekapitulaciji prodaje po artiklima i kod usluga se sada 
vidi kolona količina
- ispravak greške kod prikaza jedinice prihoda
- ispravak greške kod pozivanja cjenika iz računa i predračuna
tipkom F9 iz polja količina
-------------------------------------------------------------------------------
3.11.95.
glavna knjiga, kupci, dobavljači, materijalno, robno, osnovna sredstva
- u zavisnosti da li su prekidači za automatski prijenos 
temeljnica kupaca, dobavljača, materijalnog, robnog, 
osnovnih sredstava uključeni ili ne, bit će različit tekst
u meniu tih analitika tj. ako je prekidač uključen bit će
tekst "Prijenos temeljnice ... u glavnu knjigu", ako je 
prekidač isključen "Zatvaranje tekuće temeljnice ...".
Svrha je bila da se postigne bolji pregled statusa prekidača
bez gledanja u njihova stanja.
-------------------------------------------------------------------------------
1.11.95.
sistem
- prilikom pregleda novih verzija program će obavijestiti
od kojeg datuma na dalje se za korisnika važeće promjene
u programu
-------------------------------------------------------------------------------
28.10.95 verzija 2.2 
sistem
- mogućnost pozivanja programa s parametrima COLOR, MONO, BLACK
tj. odre|ivanje boje kod pokretanja što omogućava da u 
mrežnom radu rade radne stanice s različitim monitorima
glavna knjiga
- u kontroli izvoda dodana mogućnost zadavanja datuma od do
tj. za razdoblje
------------------------------------------------------------------------------- 
26.10.95.
fakturiranje u veleprodaji
- ispravak greške kod ispisa internog cjenika
- na internom cjeniku dodan zbroj nabavne vrijednosti, 
vrijenosti marže i prodajne vrijednosti za skladište ili za
sva skladišta
-------------------------------------------------------------------------------
21.10.95.
kupci
- na izvještaju otvorenih i svih stavaka dodan opis knjiženja
- specifikacija konta sada ispis od do datuma, dovoljno je 
napisati samo sintetički konto pa da se povuku stavke s 
pripadajućim analitičkim kontima
dobavljači
- na izvještaju otvorenih i svih stavaka dodan opis knjiženja
- specifikacija konta sada ispis od do datuma, dovoljno je 
napisati samo sintetički konto pa da se povuku stavke s 
pripadajućim analitičkim kontima
glavni izbornik
- dodan prikaz datoteke sa opisom noviteta u novim verzijama
-------------------------------------------------------------------------------
19.10.95.
pc kasa
- pojavilo se ctrl-enter iz glavne knjige, ispravak

materijalno
- promjena me|uskladišnice na ulaz s minusom
-------------------------------------------------------------------------------
18.10.95.
materijalno
- prekidač za upisivanje radnog naloga na izdatnici
- mogućnost prebacivanja stavaka iz primke u izdatnicu
- zbrajanje izdanog materijala po RJ
općenito
- zbog izmjene od 7.10.95. su bila onemogućena brisanja stavaka
u materijalnom, robnom i osnovnim sredstvima
-------------------------------------------------------------------------------
16.10.95.
pc kasa
- upis popusta, načina plaćanja, povrata novca na kraju računa
- prekidač za upisivanje brojeva kartica
-------------------------------------------------------------------------------
13.10.95.
materijalno
- isparavak greške u tabelarnom prikazu
-------------------------------------------------------------------------------
12.10.95.
saldakonti
- tragač po iznosu plaćanja, računi, OK-ovi
fakturiranje
- dodana mogućnost dodavanja rabata na ukupni iznos računa i 
predračuna
-------------------------------------------------------------------------------
11.10.95.
fakturiranje
- rabat može biti ponovo veći od marže
- na eksternom cjeniku može se dodati proizvoljan tekst
-------------------------------------------------------------------------------
9.10.95.
fakturiranje
- ispravak greške kod prijenosa računa u saldakonti
- prekidač 81ekstcjenikstanje+ za ne ispis onih stavaka na
eksternom cjeniku koji imaju stanje 0
-------------------------------------------------------------------------------
7.10.95.
glavna knjiga
- automatski unos prometa žiro-računa tipkom ctrl-enter
veleprodaja
- u tabelama se spaceom (razmaknicom) prebacujemo kod traženja
na kataloški broj ili naziv (dodan i upper kataloškog broja 
u indeks)
-------------------------------------------------------------------------------
6.10.95.
veleprodaja
- dodan prekidač za tekst račun-otpremnica
- izvještaj rekapitulacija kalkulacija nabavnih cijena robe i
fakt.
-------------------------------------------------------------------------------
5.10.95.
robno
- izdatnica u maloprodaju je prebačena na temeljnicu ulaza kao
storno ulaza
- pospar->rabat 3n, dodan rabat po poslovnim partnerima
općenito 
- tabele.dbf izmjena
-------------------------------------------------------------------------------
4.10.95.
mrežni rad
- sve datoteke će se zaključati kompletno (irnv, ukalkv, roba,
mate, vri_sif, konta)
općenito
- maknut dvo na virmanu
- unos tečajne liste iz kalkulacije nabavne cijene, ta 
ta kalkulacija je stavljena u meni i kod primke
-------------------------------------------------------------------------------
3.10.95.
veleprodaja
- VP cjenici prikaz i kataloškog broja
općenito
- kontrola na prikaz praznog izvještaja sa slika.com
-------------------------------------------------------------------------------
2.10.95.
saldakonti kupaca i dobavljača
- mogućnost zatvaranja prema oznakama pozivnih brojeva, prema
iznosima, sve po redu i ručno
- izbačeno dvo i datum plaćanja
veleprodaja i fakturiranje
- sa slovom se poziva brzotrag za naziv, a sa spaceom za 
kataloški broj
(zbog spacea se moralo u svim funkcijama _izbor.prg stavljati
alltrim ili padl)
-------------------------------------------------------------------------------
29.9.95.
fakturiranje
- prekidač za prikaz kataloškog broja na računu i predračunu
-------------------------------------------------------------------------------
28.9.95.
općenito
- poslovni partneri, novo polje pospar->beztem 1 l, promjene u
tabele.dbf
- u pregledu partnera postoji polje kojim se regulira da li da
se za to poduzeće upisuju protustavke u robnom i materijalnom
knjigovodstvu
-------------------------------------------------------------------------------
27.9.95.
općenito
- calcreader tj. upis iznosa s desna na lijevo
- tipka del briše cijeli iznos, backspace briše samo znamenku
lijevo ili decimalne brojeve
glavna knjiga
- ispravljena greška u tabelarnom prikazu
-------------------------------------------------------------------------------
22.9.95.
maloprodaja
- ispravljena greška kod raspore|ivanja troškova PPU=PPP
fakturiranje
- mogu se miješati tipovi računa 1 i 3, 2 i 3, 1 i 2 ne,
a da se može automatski kontirati, odabrati uvijek 1 ili 2
kupci 
- izvod otvorenih stavaka, maknut DVO, copyright, uskla|en
prozorčić prema izlazim računima u fakturiranju, više kopija
robno knji.
- prepravljena me|uskladišnica, sada se nalazi na temeljnici
ulaza robe
-------------------------------------------------------------------------------
19.9.95.
blagajničko poslovanje
- dodan naziv konta na uplatnice i isplatnice
maloprodaja
- i izvještajima dodan kriterij ispisa po klasifikaciji
općenito
- pregledniji prikaz kontnog plana s uvlačenjem
veleprodaja
- VP cjenici prema punoj klasifikaciji
- ukalkv.dbf, nova polja tecaj i valuta, i u ispisu
-------------------------------------------------------------------------------
15.9.95.
općenito
- brzotrag za poslovne partnere, materijal i artikle u 
veleprodaji i maloprodaji
brzotrag je sistem traženja podataka tako da se umjesto 
tražene šifre upiše prvo slovo traženog podatka, program sam
poziva tragač i pozicionira se na prvi podatak koji je uspio
pronaći, dalje se upisuju sljedeća slova za traženje ili se
kursorkim tipkam kreće ručno
dobavljači
- ispravak greške kod prikaza kartice
-------------------------------------------------------------------------------
12.9.95.
materijalno
- radni nalog sljedeći redni broj i datum te unos novog poduz.
- ispravak klasifikacije kod izmjene materijala
- unos novog partnera u primci
- dozvoljene min i max zalihe 0 i 0
- brzi tragač u popisu materijala
-------------------------------------------------------------------------------
11.9.95.
sistem
- prekidač za ispis datuma i vremena na izvještajima
materijalno
- unos radnog naloga iz izdatnice
-------------------------------------------------------------------------------
6.9.95.
veleprodaja
- unos artikala iz ulazne kalkulacije
materijalano
- unos materijala iz kalkulacije i primke
-------------------------------------------------------------------------------
5.9.95.
veleprodaja
- nova polja irnv->opisrn memo, predgl->opispr memo, adekvatne
izmjene u unosu računa i predračuna
- mogućnost unosa proizvoljnog teksta na računu predračunu
- prilikom update programa će se pojaviti DOS ERROR 2 file not
found, samo proslijediti sa DEFAULT opcijom i bit će OK
-------------------------------------------------------------------------------
31.8.95.
maloprodaja
- sada se može ići i u minus sa artiklima, varijanta sa 
prijenosom stavaka računa iz jedne u "drugu" prodavaonicu
-------------------------------------------------------------------------------
25.8.95.
materijalno
- novo polje dnemat->mskl01, mate->ktotro 8c 
- izmjene kod me|uskladišnice
- primke i izdatnice imaju automatske brojeve
- konto utroška materijala se automatski upisuje u protustavke
kod izdatnice
- nova datoteka matkalk.dbf
- kalkulacija nabavne cijene materijala
- nova polja dnemat->godkalk, dnemat->brojkalk
- automatski upis nabavnih cijena i stavaka u primku iz 
kalkulacije
fakturiranje
- manja izmjena u ulaznoj kalkulaciji veleprodaje
-------------------------------------------------------------------------------
24.8.95.
maloprodajne kalkulacije
- izmjene kod raspore|ivanja troškova u ulaznoj kalkulaciji
-------------------------------------------------------------------------------
9.8.95.
robno knjigovodstvo
- ispravak greške prilikom storniranja
-------------------------------------------------------------------------------

 

louis vuitton replica uk
chanel replica sale
louis vuitton replica uk