Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označene verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije


Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    


Prikaz promjena po stranici

Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2741

ver 20.0 rel 23.05.2024

Delphi 12(2)

Sistem

Nove verzije razvojnih alata

1. Delphi Athens Enterprise 12.1
2. NexusDb prof. 4.75.08
3. QuickReport 6.0.0
4. Gnostice eDocEngine 5.0.0.613
5. TeeChart 2024.40
6. EldoS /nSoftware SBB 22.0.8840
7. Han-soft 1D barcode 13.0.1.2268
7. Han-soft 2d barcode 13.0.1.2629(23.05.2024)

NexusDb server

U novoj verziji 4.75 NexusDb servera smanjen je broj poruka koje razmjenjuje client aplikacija sa NexusDb serverom na minimum tako da će svaka mrežna verzija Ipos raditi brže.(23.05.2024)

podver 19.0.21 rel 21.04.2024

Razno(1)

Glavna knjiga

Import izvoda

Ova verzija koristi novu SepaHRCamt05300108 verziju XML datoteke za import izvoda.
Privredna banka koristi još uvijek staru verziju XML datoteke za import izvoda.(21.04.2024)

podver 19.0.20 rel 20.04.2024

Razno(3)

Općenito

Import partnera

Kod importa partnera u prozoru Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovni partneri - poduzeća, tipka Rutine>Importiranje partnera iz vanjske TXT datoteke, dodana su dodatna dva polja 19. Import konta kupca, 20. Import konta dobavljača.(20.04.2024)
Glavna knjiga

Import izvoda

Ova verzija koristi staru SepaHRCamt05300106 verziju XML datoteke za import izvoda.
Npr. ovu verziju još uvijek koristi Privredna banka.

Ako vaša banka koristi noviju verziju tada stavite verziju Iposa 19.0.21.(20.04.2024)
Obračun dohodka

Rekapitulacija poduzeća

U izvještaju ObrDohotka > Izvještaji > Rekapitulacija poduzeća u specifikaciju poreza uključeno i Umanjenje poreza 50% za I. skupinu stupnja razvijenosti i Grad Vukovar.(16.04.2024)

podver 19.0.19 rel 25.03.2024

Korekcije u vezi zbrojnog naloga(1)

Pomoćni programi

Dodatne korekcije u vezi države primatelja

Ako nije nacionalna transakcija potrebno je popuniti podatke za adresu i kod države primatelja.(25.03.2024)

podver 19.0.18 rel 20.03.2024

Korekcije u vezi SEPA xml izvoda(1)

Glavna knjiga

Automatski sepa izvod

Ispravak greške kod automatskog importa SEPA XML izvoda verzije camt.053.001.08 sa porukom:
Sistemska poruka
(Tfm2000100Dnegk:Format 'Početak automatskog upisa stava' invalid or incompatible with argument)(20.03.2024)

podver 19.0.17 rel 19.03.2024

Korekcije u vezi zbrojnog naloga(1)

Pomoćni programi

Nova shema za provjeru SEPA zbrojnog naloga

Korekcije kod kreiranja SEPA zbrojnog naloga po shemi ver pain.001.001.09.

Napomena: za ispravnu kontrolu kreiranog zbrojnog naloga potrebno je sa linka https://ipos.hr/Pages/Download.aspx skinuti datoteku SepaHrPain_1.1.9.zip, raspakirati je i novu datoteku kopirati u instalaciju Iposa u direktorij ".../Ipos knjigovodstvo/SepaDatoteke"(19.03.2024)

podver 19.0.16 rel 17.03.2024

Nove verzije SEPA datoteka(7)

Glavna knjiga

Izvodi banke promjena SEPA sheme izvatka (SEPA izravno terećenje - Camt053)

Promjena iz verzije Camt.053.001.02 / Camt.053.001.06 u verziju Camt.053.001.08

Sve banke će od 17.03.2024. kreirati izvatke u ver Camt.053.001.08, import izvoda sa starom verzijom neće raditi.

NAPOMENA
Od tog datuma ukida se import izvoda u TXT FINA formatu, a u primjeni će ostati samo SEPA XML format pa sugeriramo korisnicima da što prije prijeđu na SEPA XML format.(16.03.2024)

Ukinut Fina TXT tip import izvoda

Ne koristi se više Fina TXT tip datoteke za import izvoda nego jedino SEPA camt.053(17.03.2024)
PDV evidencije

Ispravak kod automatskog upisa u IR-e

Kod "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Prijenos računa u saldakonti kupaca" u varijanti sa različitim stopama pdv-a u stavkama istog računa došlo je do pogreške u podverziji 19.0.12 te se porezi nisu ispravno razvrstavali upisom u PDV IR-u, ispravljeno.(20.02.2024)
Fakturiranje u VP

Zbrajanje iznosa označenih predračuna

Umjesto dosadašnjeg sistema gdje su se označeni predračuni-redovi automatski zbrajali i iznos prikazivao u statusnom redu prozora, od sada se označeni redovi zbrajaju tek prilikom odabira tipke "Zbroji".(05.03.2024)
Obračun dohodka

Novi podatak evidencije djelatnika

U kadrovskoj evidenciji je dodan podatak da li djelatnik ima prebivalište na području sa I. stupnjem razvijenosti ili Grad Vukovar.(16.03.2024)

Obračun umanjenja poreza na dohodak 50%

Kod radnika koji u kadrovskoj evidenciji imaju evidentirano da imaju prebivalište na području I. skupine po stupnju razvijenosti program izračunava umanjenje poreza na dohodak za 50%.
Izmjene u platnim listićima, JOPPD i dr.(16.03.2024)
Pomoćni programi

HUB-ovi promjena SEPA sheme zbrojnog naloga (SEPA kreditni transfer - Pain001)

Promjena iz verzije Pain.001.00.03 u verziju Pain.001.001.09

Sve banke će od 17.03.2024. primati zbrojne naloge u ver Pain.001.001.09, slanje zbrojnog naloga sa starom verzijom neće raditi.(16.03.2024)

podver 19.0.15 rel 02.02.2024

Razno(1)

Obračun dohodka

Plaće HRVI

Ispravak krivog iznosa za isplatu na izvještaju "ObrDohotka > Izvještaji > Platni listići - Obračunska isprava za isplatu-naknadu plaće IP1, NP1".

Kod radnika koji u kadrovskoj ima uključenu opciju "Hrvatski ratni vojni invalid" ukupan iznos za isplatu je bio uvećan dva puta.(02.02.2024)

podver 19.0.14 rel 30.01.2024

HASH Checksum(1)

Sistem

Provjera HASH Checksum programa

U meniu "Sistem > Nadzornik > Generiraj HASH Checksum SHA-256 od knjigovodstvo.exe" i "Sistem > Nadzornik > Generiraj HASH Checksum SHA-256 od proizvoljne datoteke" moguće je provjeriti HASH Checksum programa knjigovodstvo.exe, ali i bilo koje druge proizvoljne datoteke.

Checksum po algoritmu SHA-256 je neka vrsta digitalnog potpisa koji se može generirati za bilo koju datoteku, a ne postoje dvije datoteke koje imaju isti Checksum SHA-256 te se tom metodom, tj. usporedbom originalnog Checksuma i trenutnog Checksuma, može pouzdano utvrditi da li je kod programa mijenjan.

To naravno može služiti i provjeri da li je neka datoteka zaražena virusom jer virus da bi zarazio datoteku mora promjeniti njen kod.(30.01.2024)

podver 19.0.13 rel 22.01.2024

Razno(3)

Saldakonti kupaca

Izvod otvorenih stavaka

Kod ispisa izvještaja "Kupci > Izvještaji > Izvod otvorenih stavaka" nisu se povlačili podaci iz postavki grupa Program, nego iz šifrarnika Tekst adrese pošiljaoca na dokumentima kao što je nekada bilo.
Sada se ispravno povlači iz postavki.(17.01.2024)
Obračun dohodka

Obračun poreza kod drugog dohotka

U prozoru "ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste primitaka (dohodaka)" od sada su moguće sljedeće opcije za upis u polje "Stopa poreza na dohodak":
-1: koriste se porezni razredi za određenu općinu
-2: koristi se samo niža stopa iz poreznih razreda pojedine općine
stopa: koristi se samo fiksno upisana stopa npr. 20,00
0: nema poreza

U polje Stopa poreza na dohodak kod obračuna drugog dohotka je potrebno upisati -2 za sve primitke gdje se treba koristiti niža stopa iz poreznih razreda "ObrDohotka > Šifrarnici > Porez na dohodak", a fiksno upisanu stopu poreza koristiti kada to želimo npr. kod konačnih poreza.(22.01.2024)
Pomoćni programi

Izdvojene lokacije

Trenutno je potrebno direktno ulaziti u određenu poslovnu godinu preko parametara u shortcutu programa.
Korekcije kod importa/eksporta u slučajevima na prijelazu poslovne godine kada se prebacuje između tekuće i prošle poslovne godine.
(14.01.2024)

podver 19.0.12 rel 02.01.2024

Razno(1)

Obračun dohodka

Ispravak kod 5% na godine

Ispravak greške kod pokretanja obračuna plaća u slučaju obračuna 5 Prosjek tekućeg razdoblja 5% na godine.(02.01.2024)

podver 19.0.11 rel 28.12.2023

Joppd ispravak(3)

Obračun dohodka

Joppd ispravak

Nakon generiranja XML Joppd datoteke i učitavanja u ePoreznu dobivate povratnu grešku sa opisom
RM_AVI42_1
Iznos VI.4.2 mora biti jednak zbroju B.12.9 ili 0,00 ako je u B.12.9. iskazana umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I stup.

Prema opisu greške izgleda da se polje B.12.9 koristi i za prikaz doprinosa doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditeom i za prikaz umanjenja osnovice MO I.

Od porezne uprave smo već više puta tražili link gdje se mogu vidjeti formalne, matematičke i logičke kontrole koje se provode nakon što se obrazac JOPPD učita u ePoreznu i na osnovu kojih joppd prolazi ili se javljaju greške.
Nikada nismo dobili odgovor pa izmjene u Joppd obrascu moramo rješavati kako nam koji korisnik dojavi opis greške kada joppd ne prođe.(28.12.2023)
Kadrovska evidencija

Općina stanovanja

U "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici" u tabelarnom prikazu je dodana kolona Općina stanovanja kako bi se preglednije vidjela situacija sa dodijeljenim općinama stanovanja pojedinim djelatnicima.
Istovremeno to je i dodatna kontrola da li možda nedostaje neka općina jer ta onda neće imati naziv.(27.12.2023)
Pomoćni programi

HUB-ovi 2D Barkod

U prozoru "Pomoćni pr. > HUB obrasci > HUB 1 - obrazac > HUB 1- obrazac" je dodana opcija isključivanja 2D barkoda, kada nema potrebe na ekranu vidjeti grafički barkod brže je kretanje po tabelarnom prikazu jer se barkod inače generira iz podataka huba svaki puta kod prelaska u novi red.(26.12.2023)

podver 19.0.10 rel 26.12.2023

Ispravak kod obračuna plaće!!!(6)

Obračun dohodka

Izmjena JOPPD-a

Izmjena JOPPD B stranice vezano za B 7.2 Oznaka umanjenja MO I i B 12.9 Iznos umanjenja MO I(14.12.2023)

Platni listić

Kod IP1 platnog listića u zaglavlju dodana općina stanovanja radnika, kod opisa obračuna poreza dodan podatak iz kojeg reda poreza/općine je uzeta stopa za obračun.(22.12.2023)

ISPRAVAK OBRAČUNA PLAĆA!!

U podverziji 19.0.8 od 19.11.2023. postoji greška u obračunu plaće vezano za stope poreza na dohodak, a samim time niti izvještaji nisu ispravni.
Podsjećamo, prema novoj poreznoj reformi uvedena je mogućnost upisa poreznih razreda za svaku općinu posebno, a koji način obračuna poreza se primjenjuje za isplate od 1.1.2024.

Ako imate podverziju 19.0.8 ili 19.0.9, a još niste upisivali dodatne općine sa poreznim razredima tj. imate samo općinu 0 svi gradovi/općine, tada se ta greška kod obračuna plaće ne pokazuje kod vas.

U ovoj podverziji 19.0.10 je ta pogreška ispravljena, ako ste imali upisane porezne razrede po općinama potrebno je ponovo pokrenuti obračun za sve radnike i nakon toga ponovo ispisati sve izvještaje.

Pogreška u obračunu je kod odabira općine za pojedinog radnika tj. stope poreza po općini, u nekim kombinacijama se odabere općina od prethodnog radnika.(24.12.2023)

Porez na dohodak postavka općina 0

U postavkama grupa obračun plaća dodana je postavka "Kod obračuna poreza na dohodak uzimaj samo stope općine 0 - svi gradovi/općine".

Postavka regulira mogućnost da li da se kod pokretanja obračuna plaća kod obračuna poreza na dohodak uzima u obzir razrada stopa poreza prema općinama stanovanja djelatnika ILI da se kod obračuna poreza gledaju samo stope upisane za općinu 0 - svi gradovi/općine.

Postavka je inicijalno isključena, a svrha uključivanja je ako se želi napraviti obračun prema starom sistemu.
Ova postavka utječe i na prikaz stopa kod ispisa platnih listića IP1.

Izvještaj Rekapitulacija poduzeća
Obzirom da umjesto dva univerzalna porezna razreda sada postoje porezni razredi za svaku općinu posebno, razvrstavanje ukupnog poreza po razredima je prikazano samo u odnosu na stope općine 0 - svi gradovi/općine.
(24.12.2023)

Poreza na dohodak unos/izmjena podataka

U tabelarnom prikazu se direktno mogu mijenjati podaci u kučicama koji imaju svijetloplavu podlogu, bez ulaska u izmjenu reda, a sve radi brže i jednostavnije izmjene kod većeg broja općina.

Godišnji porezni razredi sa rednim brojevima 101 i 102 će se do daljnjega generirati računski množenjem raspona iznosa (iznos >, iznos <=) sa 12 mjeseci te ih nije potrebno unositi.(24.12.2023)

Obračun plaća i umanjenje za MO I

U prozoru "ObrDohotka > Obračun plaća > Pokretanje obračuna plaća djelatnika" je omogućen ručni unos Oznake umanjenja MO I i Iznos umanjenja.

U pravilu prvo pokrećemo obračun svih djelatnika, a program će oznake i iznose umanjenja automatski upisati za sve djelatnike.

U slučaju da neki djelatnik ima specifičnu situaciju zbog koje mu oznaka i/ili iznos umanjenja mora biti drugačiji tada označimo obračun samo za tog djelatnika, odredimo oznaku umanjenja i upišemo iznos umanjenja.

U slučaju da iznos umanjenja određuje Porezna uprava (prema bruto plaći prethodnog mjeseca) tada ćemo označiti oznaku umanjenja 2 i upisati iznos umanjenja koju će program koristiti.

U slučaju da radnik radi kod više poslodavaca i dostavlja izjavu o ukupnoj bruto plaći, tada upotrebljavamo oznaku 3 - radnik dostavlja izjavu, upisujemo tekuću bruto plaću i ukupnu bruto plaću kod svih poslodavaca, odabirom tipke Kalkulatora program će izračunati iznos umanjenja razmjerno odnosu bruto plaća.

Na kraju pokrenemo obračun za tog djelatnika.(24.12.2023)

podver 19.0.9 rel 11.12.2023

Razno(2)

Fakturiranje u VP

Ispravak adrese korisnikov tekst 1

Kod ispisa predračuna/računa i postalvjene postavke "Program > Naslov: Adresa na izlaznim dokumentima" kao "korisnikov tekst 1" ispravak teksta PDV IB u PDV ID.(11.12.2023)
Obračun dohodka

Rezultati obračuna plaća

Promjena algoritma spremanja u datoteke rezultata obračuna plaća (tabela obračunatih vrsta rada, sumarnih rezultata, doprinosa) kako bi im se smanjila veličina, posebno kod korisnika koji imaju upisano zadnjih 20 ili 30 godina podataka.(11.12.2023)

podver 19.0.8 rel 19.11.2023

Razno(10)

Glavna knjiga

Import izvoda

U postavkama glavne knjige je dodana mogućnost uključivanja/isključivanja kreiranja datoteka sa opisom algoritma kod importa izvoda banke.(02.10.2023)

Tipka novi prozor

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" dodana je nova tipka Prozor kojom se može otvoriti nova kopija prozora sa označavanjem istog knjiženja na kojem smo bili u tekućem prozoru.

Svrha je ako želimo upoređivati stavke nekih knjiženja ili knjižiti slične stavke.(01.11.2023)
Saldakonti kupaca

Automatsko kreiranje HUB obrasca za kupca

U prozoru "Kupci > Dokumenti > Izlazni računi" preko nove tipke HUB je omogućeno kreiranje HUB obrasca za selektirani Izlazni račun tj. HUB-a kojeg kupac može koristiti za plaćanje. Platitelj će biti kupac, a primatelj tekuća matična firma za koju vodimo poslovne knjige.

Osim podataka o iznosu, IBAN- platitelja i primatelja, modelu i pozivu na broj primatelja, u opis plaćanja će se upisati Datum dospijeća plaćanja i tekst Opis računa iz prozora kupaca.(12.11.2023)
PDV evidencije

Knjige I-RA i U-RA dodatna tipka Storniraj

U knjigama "PDV > Knjige ulaznih računa > ..." i "PDV > Knjige izlaznih računa > ..." je dodana tipka "Storniraj" preko koje se ulazi u unos novog računa, ali sa već upisanim svim podacima tekućeg računa i njegovim negativnim iznosima za storno.(26.10.2023)
Fakturiranje u VP

Zbrajanje označenih predračuna

Kod označavanja pojedinih "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" u tabelarnom prikazu, u statusnom redu će se prikazivati iznos sa i bez pdva označenih predračuna.(07.10.2023)
Obračun dohodka

Postavka prirez na porez na dohodak

U postavkama obračuna plaća opcija za isključivanje obračuna prireza na porez na dohodak.
Iako se prirez na porez ukida ostavlja se mogućnost uključivanja/isključivanja te opcije radi povijesnih podataka i zakašnjelih obračuna.

Inicijalno je postavka obračuna prireza uključena.(20.10.2023)

Osnovica (osnovnog) osobnog odbitka

Od 1.1.2024. ukida se OSNOVICA osobnog odbitka od 331,81 €. Radi kompatibilnosti sa starim podacima polje će i dalje biti prisutno u obračunskim razdobljima.
Vrijednost osnovnog osobnog odbitka od 530,90 € mijenja se u 560,00 €, taj podatak korisnik sam mijenja u obračunskim razdobljima.

Dosadašnja formula [(osnovica osobnog odbitka * koeficijent osobnog odbitka) + osnovni osobni odbitak] tj. [(331,81 € * koeficijent) + 530,90 €] ostaje ista samo se u polje "osnovica osobnog odbitka" upisuje iznos polja "osnovni osobni odbitak" pa formula i dalje glasi
[(osnovica osobnog odbitka * koeficijent osobnog odbitka) + osnovni osobni odbitak] tj. [(560,00 € * koeficijent) + 560,00 €].(20.10.2023)

Novi sistem poreza na dohodak

Prema novim poreznim propisima lokalne jedinice samouprave (općine i gradovi) mogu svojim odlukama određivati niže i više stope poreza za sve godišnje dohotke.

Slijedom toga više ne vrijedi postojeći sustav u šifrarniku "ObrDohotka > Šifrarnici > Porez na dohodak" gdje su svi razredi/stope vrijedili za sve radnike.
U novom sustavu za svaki pojedini grad/općinu se formiraju posebni porezni razredi/stope, a koji se onda primjenjuju na pojedinog radnika u zavisnosti oćine njegovog prebivališta/stanovanja u "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici".

Odluka jedinica lokalne samouprave obvezno bi se objavljivala u Narodnim novinama, mogla bi se mijenjati najkasnije do kraja studenoga tekuće godine, a primjenjivala bi se od 1. siječnja sljedeće godine odnosno do donošenja nove. Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, primjenjivale bi se porezne stope od 20 % i 30 %.

Radi jednostavnosti i ispravnog slijeda trenutno upisanim poreznim razredima će se dodijeliti šifra općine 0 i vrijediti će za sve gradove/općine koji nisu donijeli odluku o promjeni stopa. U šifrarniku općina treba unijeti šifru općine 0 uz naziv Svi gradovi/općine.
Ako ne upišete nove stope poreza po općinama algoritam obračuna će raditi kao i do sada što znači da se i instaliranjem ove podverzije može napraviti obračun po starom.

Kod gradova/općina koji su propisali nove stope poreza one se upisuju u šifrarnik poreza pod šifrom te općine iz šifrarnika "Kadrovska > Šifrarnici > Popis općina".
Dakle sličan sistem kao što je bio kod šifrarnika prireza.

Još jednom, šifrarnik poreza na dohodak je sličan kao i do sada samo su razredi poreza upisani po općinama stanovanja radnika, uz iznimku da razredi za općinu sa šifrom 0 vrijede za sve ostale općine za koje nisu posebno upisani razredi.(20.10.2023)

Umanjenje osnovice doprinosa za mirovinsko osiguranje MIO I

Prema propisima važećim od 1.12.2023. uvodi se umanjenje osnovice MIO I (generacijska solidarnost) prema kriteriju ukupne bruto mjesečne plaće
Iznos umanjenja osnovice MIO I:
(<= 700,00 eur) = fiksno umanjenje 300,00 eur
(> 700,00 eur < 1.300,00 eur) = 1.300,00 eur – bruto plaća) x 0,5
(>= 1.300 eur) = nema umanjenja

Podatak o iznosu umanjena će se prikazivati na platnom listiću IP1 iznad rekapitulacije doprinosa iz plaća.
Kriterij kojim šiframa iz "ObrDohotka > Šifrarnici > Doprinosi" će se smanjiti osnovica je polje "Veza doprinosa za JOPPD" sa vrijednosti 1.

Obračun umanjenja da/ne se može regulirati u postavkama, inicijalno je postavka ISKLJUČENA.
(21.10.2023)
Pomoćni programi

HUB-ovi označavanje artikala

U prozoru "Pomoćni pr. > HUB obrasci > HUB 3- obrazac" kada se preko tipke "Označi/deoznači" deoznačavaju pojedini hubovi ili se koristi opcija iste tipke sa držanjem tipke Ctrl (deoznačavanje svih označenih artikala), ako je uključena opcija "Prikaži samo označene" ona će se isključiti i prikazat će se svi hubovi.

Isto će se dogoditi i u slučaju brisanja pojedinih hubova ili brisanja svih označenih hubova (+ tipka Ctrl).(12.11.2023)

podver 19.0.7 rel 30.09.2023

Algoritam importa izvoda(2)

Glavna knjiga

Automatski import izvoda

Kod automatskog importa izvoda iz datoteka banaka promjenjen je algoritam traženja kupca na način da je kriterij pronalaženja kupca prema šifri kupca iz PBO oznake zatvaranja prebačen na početak algoritma, a prije kriterija po traženju IBAN transakcijskog računa kupca u partnerima.

Naime ima slučajeva gdje su npr. kupci škole pa se plaćanja za njih vrše sa računa županije, u tom slučaju kriterij pretraživanja IBAN računa nije prikladan jer se pronađe IBAN kupca i daljnje pretraživanje kriterija tu staje.

Istodobno su i ostali kriteriji promjenjeni u smislu preciznijeg pronalaženja partnera i konta.

Informacija
Da bi bili sigurni da program prema pozivu na broj PBO kupca nije odabrao krivog partnera u postavkama model poziva na broj postavite na HR01 jer taj model koristi kontrolni broj, a kod samog importa izvoda program neće PBO uzimati u obzir ako model poziva na broj na izvodu i u postavkama nisu isti.

Kod modela HR00 nema kontrolnog broja i kupac može bilo što upisati u podatke plaćanja, a program šifru kupca očekuje prema upisanom modelu podataka u postavkama.(28.09.2023)

Detaljni opis algoritma kod importa izvoda

Kod automatskog importa izvoda iz datoteka banaka istodobno će se u novom tabu Zabilješke ispisati kompletan algoritam što i gdje je program pretraživao kod pronalaženja kupca, dobavljača i konta te na koji način je na kraju došao do podataka koje je upisao u knjiženje izvoda.

Isto tako će su u direktoriju, odakle je importirana datoteka izvoda, kreirati dodatna tekstualna datoteka sa kompletnim zapisom algoritma importa.(28.09.2023)

podver 19.0.6 rel 26.09.2023

Isplatne liste obračuna plaća IP1 prema novim propisima(13)

Sistem

Indeksiranje nakon podverzije

Nakon postavljanja ove podverzije program će tražiti indeksiranje datoteka, korisnici kojima indeksiranje duže traje neka ovo uzmu u obzir.(25.09.2023)
Fakturiranje u VP

eRačuni izmjene

Zbog promjene u servisu Elektroničkih računa na webu došlo je do izmjene u programu Ipos kod kreiranja eRačuna za tip računa knjižna obavijest i to CreditNote gdje kupca odobravamo za neki iznos, iznos dokumenta je u tom slučaju negativan.

Bez ove izmjene neće prolaziti slanje Računa-knjižne obavijesti tipa CreditNote tj. odobrenja.(12.09.2023)

Tragač artikala u predračunima

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Predračuni" je uz postojeće mogućnosti pretraživanja dodano pretraživanje artikala.

Upisom šifre artikla i odabirom tipke Traži program će u statusnom redu napisati koliko je artikala pronašao i pozicionirat će se na predračun na kojem se nalazi prvi artikl, a u stavkama će se pozicionirati na stavku toga artikla.
Ponovnim odabirom tipke Traži program će ponovo upisati koliko je artikala pronašao (od tog mjesta na dalje) i pozicionirati će se na sljedeći predračun (ili isti ako na njemu ima više istih artikala) i na stavku toga artikla.

Rutina je pogodna npr. u slučaju kada u cjeniku imamo rezervaciju nekog artikla i zanimaju nas predračuni na kojima je ta rezervacija.(23.09.2023)

Specifikacija rezervacija artikala

U kombiniranom izvještaju "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" je uz opciju prikaza rezervacija artikala dodana i opcija prikaza specifikacija rezervacija koja za pojedini artikl osim stanja rezervacije prikazuje i popis predračuna sa brojem, partnerom i količinom za svaki predračun toga artikla.

Opcija specifikacija rezervacija se može isključiti nezavisno od samog stanja rezervacija.
Ova opcija daje brzi pregled predračuna i partnera koji imaju aktivne rezervacije.(23.09.2023)

Evidencija o promjenama u cjenicima

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" u donjem redu će se uz postojeće podatke (o stanju, stanju u pripremi, fizičkom stanju, zadnjoj nabavnoj cijeni i datumu) prikazivati i podatak o datumu zadnje izmjene Cjenika za tekuće označeni artikl u tabelarnom prikazu.

Dodatno kada se prijeđe mišem na podatak o datumu izmjene cijene, u tooltip hintu (lebdeći tekst) će se prikazati i dodatni podaci:
- da li je unesena nova cijena ili izmijenjena stara
- šifra korisnika koji je promjenio cijenu
- izvor promjene cijene (npr. automatski kod u unosa ulazne kalkulacije, direktno u samom cjeniku, prilikom kopiranja iz cjenika u cjenik, prilikom importa iz vanjskog cjenika, prilikom automatskog povećanja/smanjanja cijena množenjem sa koeficijentom).
- koja je bila stara prethodna cijena (datum i cijena)

Isto tako u tabelarnom prikazu cjenika dodane su i posebne kolone Datum cjenika i Opis izmjene cjenika, a koje možete staviti na vama željeno mjesto, ako ih ne vidite obrišite prethodno spremljeni položaj i širine kolona.(24.09.2023)
Obračun dohodka

Nova IP1 isplatna lista

Obzirom na povećani broj vrsta rada koje Zakonodavac propisuje za isplatnu listu plaća IP1 obrazac, uz naznaku da se trebaju dodati i dodatne nespomenute vrste rada koje po prirodi ulaze u spomenute grupe, odustalo se od unaprijed određenog fiksnog popisa vrsta rada.

Korisnik u "ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste rada" treba otvoriti sve potrebne vrste koje se traže, a koje on koristi kod obračuna.
Vezano uz to korisnik samostalno može grupirati vrste rada u proizvoljne grupe npr. Redoviti rad, Prekovremeni rad, Naknade, Bolovanja i dr.

Gore navedeno je u skladu sa propisom da je propisan sadržaj isplatne liste IP1, a ne njena forma.(05.09.2023)

Novi NP1 obračun neisplaćene plaće/naknade

Napravljen je obrazac NP1 obračunska liste neisplaćene plaće za varijantu neisplaćene plaće u cjelosti.

Na obrascu se trebaju prikazivati i podaci o doprinosu za MIO I, MIO II, porezu i prirezu, obustavama (članarine sindikata, kreditima ...) i to opis, iznos, podaci o uplatnom računu (naziv primatelja, IBAN, model i poziv na broj primatelja).

Obzirom na gore navedeno potrebno je povezati više datoteka sa podacima: popis doprinosa, članarine, krediti i dr., JOPPD, template HUB-ova u kojima se nalaze podaci o uplatnom računu.(07.09.2023)

Opis vrste rada

Novo polje kod "ObrDohotka > Obračun plaća > Unos podataka za obračun" za unos karakterističnog opisa kod: određenog razdoblja, određenog djelatnika i određene vrste rada.
Npr. kod IP1 isplatne liste unos mjeseca ili više mjeseci i godine na koje se odnose neki od primitaka, nadoknada i dr. (npr. regres, bonus ...).(10.09.2023)

Detaljni opis obračuna vrsta rada, kredita, obustava i dr.

Na IP1 isplatnoj listi detaljan matematički prikaz obračuna pojedine vrste rada, a koji se traži prema novom Pravilniku.

To uključuje opis toka izračuna sa nazivima iznosa, popisom svih vrsta rada za izračune prosjeka tekućeg ili prošlih razdoblja, režijski obračuni, obračun po učinku, stimulacije, 5% na godine, minuli rad i dr.
Detaljan opis obračuna za pojedinu vrstu rada je zapravo iznimno korisna informacija za provjeru izračuna, a i za saznavanje o načinu kako se došlo do iznosa u nekim kompliciranijim slučajevima.

npr.
1 Režijski rad (dnevni) 1
Režijski obračun 1 --> 20,00 sati rada * (1.300,00 bodovi / 182 prosj.mjes.god. fond sati) * 0,50 vrijednost boda * 1,00 koeficijent = 71,10

9 Državni praznik
Obračun 6 prosjek tekućeg razdoblja za šifre 50, 1 --> (2.061,94 iznos / 170,00 sati) prosjek po satu * 8,00 sati rada * 1,00 koeficijent = 97,03

16 Godišnji odmor
Obračun 4 prosjek prethodnih 2 razdoblja, za vrste rada 50 1327,23, 50 1327,23 --> (2.654,46 iznos / 360,00 broj sati) * 16,00 broj sati rada * 1,00 koeficijent = 117,98(10.09.2023)

Detaljni opis obračuna doprinosa

Na IP1 isplatnoj listi detaljan matematički prikaz obračuna pojedinog doprinosa.

To uključuje opis toka izračuna sa nazivima iznosa, popisom svih vrsta rada koje su uključene u osnovicu doprinosa, objašnjenja korekcija osnovice u slučaju kada radnik ne radi cijelo radno vrijeme, radi dio mjeseca, osnovica je manja od minimalne osnovice, ili veće od najviše osnovice i dr.

Primjer složenijeg opisa izračuna doprinosa sa premalim iznosom bruto plaće npr. 110 eur:
DOPRINOS ZA MIO I STUP
Osnovica po zbroju vrsta rada (50, 536) 110,00 je manja od min.osnovice 376,24 (prosj.plaća 990,11 * koef.min.osn. 0,38), radnik je radio nepuno radno vrijeme dio mjeseca, primjenjuje se korigirana osnovica 351,44 razmjerno radnom vremenu (sati rada 170,00 / sati mjeseca 182,00 * min.osn.dopr. 376,24), izračun --> osnovica 351,44 * stopa 15,00% / 100 = 52,72(13.09.2023)

Grupiranje vrsta rada na isplatnoj listi

U šifrarniku ObrDohotka > Šifrarnici > Vrste rada dodano je numeričko polje za grupiranje pojedinih vrsta rada. Mogu se unositi proizvoljno brojevi npr. grupe 10, 20, 30 ... ili 100, 200, 300 ...
Ovo grupiranje vrsta rada se vidi na platnom listiću IP1 isplatna lista. Ako neka vrsta rada nema upisanu grupu smatra se da ima upisan broj 0 te će se pozicionirati na početku popisa vrsta rada.

U tabelarnom prikazu kolona Grupa je označena sa plavom podlogom, a vrijednosti grupa se mogu mijenjati u samoj tabeli bez posebnog ulaska u mod izmjene.
Istodobno postoji i šifrarnik Nazivi grupa vrsta rada u koji se za pojedine šifra mogu upisati i nazivi grupe, međutim taj šifrarnik može ostati prazan, može biti ispunjen djelomično ili kompletno. Za one šifre grupa vrste rada koje imaju upisan naziv taj će naziv biti ispisan kao naslov grupe, ako šifra grupe nema upisan naziv tada će grupa vrsta rada biti samo sortirana-grupirana, a bez naslova.

Nakon što napravite neku izmjenu u polju Grupa potrebno je ponovo pokrenuti Obračun plaće da bi se navedene izmjene upisale u vrste rada koje se obračunavaju.
Ako upisane grupe nemaju upisane nazive u šifrarniku naziva grupa onda te grupe neće biti međusobno odvojene, ali će biti sortirane po šiframa grupa.(15.09.2023)

Postavljanje tekućeg/inicijalnog obračunskog razdoblja

U prozoru "ObrDohotka > Obračun plaća > Obračunska razdoblja" je uvedena mogućnost određivanja tekućeg/inicijalnog obračunskog razdoblja.

Radi se o razdoblju koje će biti inicijalno odabrano u slučajevima kada se treba postaviti obračunsko razdoblje kao što su npr. prozor evidencije rada, rezultati obračuna vrsta rada, doprinosa, kredita, sumarnih rezultata obračuna, auto HUB-ovi, unos podataka za obračun plaća, evidencije rada, pokretanje obračuna plaća i svi izvještaji plaća.

Informacija o tekućeg razdoblju će biti zabilježena za tekućeg korisnika i matičnu firmu.
Svrha je da ako korisnik npr. unaprijed otvori neka obračunska razdoblja, ili otvori neka razdoblja za testiranje da mu se kod stvarnog obračuna ne nudi automatski zadnje obračunsko razdoblje nego ono u kojem radi, a koje on može odabrati.
Ili ako jednostavno ima potrebu nešto raditi ili ispisivati u nekom prošlom obračunskom razdoblju da ne mora kod svakog izvještaja ponovo prebacivati na željeno razdoblje.(25.09.2023)
Kadrovska evidencija

Filtriranje radnika u kadrovskoj evidenciji

Omogućeno je filtriranje radnika "Kadrovska > Kadrovska evidencija > Djelatnici" i to prema:
- svi radnici
- radni odnos
- radni odnos - zaposleni
- radni odnos - prestali
- izvan radnog odnosa

Inicijalno je aktivan filter: radni odnos - zaposleni.

Dodatno radnici u aktivnom radnom odnosu imaju zelenu podlogu za ime i prezime, a radnici kojima je radni odnos prestao crvenu.(14.09.2023)

podver 19.0.5 rel 03.08.2023

Razno(3)

Saldakonti dobavljača

Automatski upis knjiženja za glavnu knjigu

U prozoru "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" gdje se koristi šifrarnik "Dobavljači > Dokumenti > Tipovi knjiženja protustavaka temeljnica" za automatski upis knjiženja za glavnu knjigu broj automatskih upisa konta je povećan sa 5 na 8 kako bi se mogle pokriti neke specifične situacije knjiženja gotovinskih računa, automatsko kontiranje inventara i sl.
(29.06.2023)
Blagajna

Putni nalozi

Dodatne korekcije kod zaokruživanja decimala.(03.08.2023)
PDV evidencije

Dodatne korekcije

Dodatne korekcije kod podjele računa u UR-ama.(13.07.2023)

podver 19.0.4 rel 26.06.2023

Razno(7)

Sistem

Automatski download nove podverzije

Kod automatske provjere i download-a novije podverzije dodatne provjere u slučaju nedostupnosti podataka na webu.(23.06.2023)
Općenito

Prozor postavki

Korekcija u tabeli pretraživanja postavki, kod kretanja po redovima rezultata pretraživanja pomicao se pokazivač ali nije bio sjenčan tekući red na kojem je pokazivač(18.06.2023)

Tragač menia

Korekcija u tabeli Tragača menia, kod kretanja po redovima rezultata pretraživanja pomicao se pokazivač ali nije bio sjenčan tekući red na kojem je pokazivač(18.06.2023)
Fakturiranje u VP

Cjenici artikala i usluga

U prozoru "Fakturiranje > Fakturiranje u veleprodaji > Cjenici artikala i usluga" u tabelarnom prikazu je dodana nova kolona "Način/mjesto skladištenja".
Ako inicijalno ne vidite tu kolonu, pozicionirajte se u tabelu i u glavnom prozoru programa odaberite ikonu za brisanje spremljenih kolona, izađite iz prozora i uđite ponovo.(13.06.2023)

Postavke prikaza decimala kod ispisa računa i predračuna

U postavkama nove postavke "Fakturiranje - ispis računa/predračuna > Kod ispisa računa cijena zaokružena na 6 decimala" i "Fakturiranje - ispis računa/predračuna > Kod ispisa predračuna cijena zaokružena na 6 decimala".

U prozoru postavki se određuje inicijalni status postavki kod ulaza u ispis računa/predračuna. Prije samog ispisa je moguće privremeno promjeniti tu opciju za pojedini dokument tj. ona se ne sprema trajno.
Obzirom na navedeno potrebno je u postavkama ponovo odrediti inicijalne postavke.(18.06.2023)

Prikazivanje teksta u podnožju računa i predračuna

Dodatne korekcije kod prikazivanja teksta u podnožju računa i predračuna u slučajevima kada se tekst koji se ispisuje prelama sa jedne na drugu stranicu.
U postavkama se ti tekstovi nalaze u "Program > Naslov: Tekstovi adresa pošiljaoca na dokumentima (nivo partnera)".
(26.06.2023)
PC kasa

Cjenici artikala i usluga

U prozoru "PC blagajna > PC blagajna > Maloprodajni cjenici artikala i usluga" u tabelarnom prikazu je dodana nova kolona "Način/mjesto skladištenja".
Ako inicijalno ne vidite tu kolonu, pozicionirajte se u tabelu i u glavnom prozoru programa odaberite ikonu za brisanje spremljenih kolona, izađite iz prozora i uđite ponovo.(13.06.2023)

podver 19.0.3 rel 05.06.2023

Razno(4)

Sistem

Korištenje kotačića miša za pomicanje klizača panela

Obzirom na promjene u zadnjoj verziji Delphi 11.3 tj. usklađivanjem sa windows pravilima više se u scrollBox panelima klizač ne pomiče automatski sa kotačićem miša jer se npr. u nekim grafičkim prozorima kotačić miša može koristiti i za zumiranje i dr. akcije. Zbog toga su ručno dodane mogućnosti pomicanja klizača sa kotačićem miša u takvim klizajućim panelima.(03.06.2023)
Saldakonti dobavljača

Automatski upis XML ulaznih računa i datum dospijeća

Kod importa XML ulaznih računa u "Dobavljači > Dokumenti > Ulazni računi" tipka "eRačuni" u XML strukturi eRačuna informacijski posrednici su mijenjali polje za Datum dospijeća računa.
U skladu sa time u Iposu je izvršeno usklađivanje sa tom promjenom.(05.06.2023)
PC kasa

Maloprodajni računi

Kod MP računa (A4, A5, A6, traka grafički, traka tekstualni) dodatno zaokruživanje zadnjih decimala kod prikaza dvojnog HRK iznosa iz sveukupnog EUR iznosa.(19.05.2023)
Obračun dohodka

Platni listići

Dodatne korekcije kod zaokruživanja nadoknada na platnim listićima.(10.05.2023)

podver 19.0.2 rel 28.04.2023

Razno(4)

Općenito

Brzi kalkulator

Dok se nalazimo u brzom kalkulatoru (zaglavlje glavne forme) tipkama Del i Backspace brišemo po jedan znak, dodano brisanje svih znakova sa Ctr+Del.(27.04.2023)
Saldakonti kupaca

OPZ-STAT

Kod ispisa "Kupci > Izvještaji > Obrazac OPZ-STAT-1 (XML ePorezna)" i eksporta u XML za ePoreznu, a u slučaju da se nakon provedene konverzije HRK-EUR šalje OPZ-STAT-1 obrazac iz 2023. godine za 2022. godinu, podaci koji su inače u EUR-ima se automatski kod ispisa konvertiraju ponovo u HRK.

Uslijed te konverzije može doći do razlike zbrojeva reda veličine jedne lipe i sl., zbog toga su napravljena dodatna zaokruživanja kod ispisa.(25.04.2023)
Obračun dohodka

Platni listići

Dodatne korekcije zaokruživanja kod ispisa platnih listića.(27.04.2023)